Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Brandskyddsdokumentation

Brandskyddsdokumentationen ska komplettera och sammanfatta all information som finns om brandskydds-åtgärder på brandritningarna. Det är fastighetsägaren och verksamhetsutövaren som tillsammans ska hålla brandskyddsdokumentationen uppdaterad.

Som verksamhetsutövare är du skyldig att komplettera dokumentationen med sådant som är en följd av din verksamhet, som till exempel förvaring av servrar eller förekomsten av maskiner. I Boverkets byggregler kan du läsa mer om vad som ska ingå i branddokumentationen.

Varför ska det finnas brandskyddsdokumentation?

Målet med brandskyddsdokumentationen är att den som nyttjar en lokal på ett enkelt sätt ska kunna sätta sig in i hur brandskyddet är tänkt att fungera i byggnaden. Det är självklart viktigt att brandskyddsdokumentationen stämmer överens med hur det ser ut i verkligheten, men också att den följer de krav som finns i Boverkets byggregler.

När ska man upprätta brandskyddsdokumentationen?

Brandskyddsdokumentationen upprättas alltid vid nybyggnation och vid sådana ändringar av verksamheten eller byggnaden som påverkar brandskyddet. Dokumentationen ska ses över regelbundet och vara en självklar del av det systematiska brandskyddsarbetet, SBA.

Det minst kostsamma är att upprätta den ursprungliga dokumentationen redan då en byggnad uppförs, och att ändra i dokumentationen samtidigt som lokalerna eller verksamheten ändras. 

Vem ska upprätta dokumentationen?

Det är fastighetsägaren och verksamhetsutövaren som tillsammans ansvarar för att brandskyddsdokumentationen är upprättad och aktuell. Om olyckan är framme kan en otillräcklig brandskyddsdokumentation få rättsliga följder, samt påverka utbetalningen av eventuella försäkringar negativt.

Den som upprättar brandskyddsdokumentationen ska ha tillräcklig kunskap i området brand, och det är därför lämpligt att en brandkonsult eller någon annan med erforderlig brandteknisk kompetens upprättar dokumentationen. I dokumentationen och egenkontrollsprogrammet ska det finnas med namn och kompetensnivå på dem som dokumenterat, och handlingarna ska vara underskrivna. 

Vad ska dokumentationen innehålla?

Dokumentationens innehåll måste anpassas efter varje specifikt fall. En brandskyddsdokumentation kan alltså vara väldigt komplicerad för en stor och komplex byggnad men kortare och enklare att sätta sig in i för en mindre byggnad. 

Vad dokumentationen ska innehålla framgår av Boverkets byggregler, men en utförlig beskrivning som kan vara till din hjälp hittar du i Svenska Brandskyddsföreningens handbok Brandskyddsdokumentation.

Sammanfattningsvis ska dokumentationen innehålla följande punkter:

 • inledning
 • byggnadsbeskrivning
 • dimensionerande förutsättningar
 • mindre avvikelser och alternativ utformning
 • utrymning
 • skydd mot brandspridning inom brandcell
 • skydd mot brandspridning mellan brandceller
 • skydd mot brandspridning mellan byggnader
 • ventilation
 • uppvärmningsanordning
 • bärförmåga vid brand
 • anordningar för brandsläckning
 • brandtekniska installationer
 • övriga brandtekniska åtgärder
 • planer för drift och underhåll
 • verifiering
 • ritningar
 • bilagor

Senast uppdaterad 26 april 2024