Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Samråd för vattentjänstplan 2023

Tekniska nämnden beslutade 2023-10-12, TN § 85, att skicka ut förslag till Vattentjänstplan på samråd.

Salems kommun har upprättat ett förslag till vattentjänstplan enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Från årsskiftet gäller att varje kommun ska ha en aktuell vattentjänstplan som ska innehålla

kommunens långsiktiga planering av hur behovet och utbyggnaden av allmänna vattentjänster, det vill säga hur tjänster för vattenförsörjning och avlopp ska tillgodoses. En vattentjänstplan ska även innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Vattentjänstplan i Salem kommer att vara del av kommunens VA-plan. Vattentjänstplanen utgörs i sin tur av tre huvuddelar: 1) Plan för den allmänna anläggningen, 2) VA-utbyggnadsplan, och 3) Skyfallspåverkan på den allmänna anläggningen.

Kommunfullmäktige beslutar om antagande och ändring av en vattentjänstplan och ska minst vart fjärde år pröva om den är aktuell med hänsyn till behovet av allmänna vattentjänster. Vattentjänstplanen ska fungera som ett planeringsverktyg och redskap inför viktiga beslut och ställningstaganden.

Läs samrådsförslaget

Alla kan ta del av samrådsförslaget till vattentjänstplan. Planförslaget finns att läsa på följande platser:

● Kommunens hemsida www.salem.se/samrad-vattentjanstplan/

● Biblioteket vid Salems centrum

Lämna synpunkter senast 2023-11-20

Samråd pågår fram till den 20 november 2023 och därefter kommer planförslaget att revideras för att sedan skickas ut på granskning under våren 2024. Enligt tidplanen kommer ett slutligt förslag till ny vattentjänstplan att antas av kommunfullmäktige under sommaren 2024. Tidplanen är preliminär och kan ändras under arbetets gång.

Synpunkter på förslag till vattentjänstplan ska lämnas skriftligt senast den 20 november 2023 till:

Salems kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
144 80 Rönninge

Alternativt:

msb@salem.se

Ange ärende ”Vattentjänstplan2023” samt om du som lämnar synpunkter är en myndighet eller organisation, eller om du är fastighetsägare eller privatperson. Representerar du en myndighet eller organisation, ange vilken. Är du privatperson eller fastighetsägare, ange din adress eller fastighetsbeteckning.

Senast uppdaterad 17 december 2019