Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Resultat av provtagning av föroreningar i Västra Garnudden

Kommunen planerar att göra skogen i Garnudden mer tillgänglig och planerar även att anlägga en våtmark med dagvattendamm. Åtgärderna som föreslås i detaljplanen förväntas ge en ökad rening av vatten som rinner från Flatenbäcken till Uttran och leda till positiva effekter för vattenkvaliteten i sjön. Våren 2022 påbörjades en kompletterande miljöteknisk markundersökning inom detaljplaneområdet. Syftet var att komplettera tidigare utförd undersökning avseende föroreningar. Nu har testresultaten kommit som visar på låga halter av de undersökta föroreningarna.

Inför arbetet med Västra Garnudden har tre miljötekniska markundersökningar genomförts med start år 2020. Den första provtagningen visade generellt på låga föroreningshalter av både organiska och oorganiska föroreningar. Halterna av såväl metaller som organiska föroreningar var generellt låga och risken för läckage av föroreningar för majoriteten av analyserade grundämnen bedöms vara mycket liten. För att säkerställa resultaten påbörjades hösten 2021 en kompletterande miljöteknisk markundersökning avseende eventuella föroreningar i form av PFAS och dioxin.

Inga spår av dioxin, låga halter av PFAS

Proverna visade inga halter av dioxiner. Låga halter av PFAS uppmättes i en av sex provtagningspunkter, varpå ytterligare en undersökning genomförts våren år 2022.

Det huvudsakliga syftet med de kompletterande undersökningarna var dels att erhålla kompletterande underlag avseende grundvattenkemin inom området, dels att erhålla bakgrundsinformation om föroreningssituationen i Uttrans ytsediment för att i framtiden ha ett referensvärde från tiden innan dagvattendammen.

Ingen bedömd risk för negativ effekt på hälsa eller miljö

De halter av PFAS som uppmätts inom de delar av detaljplaneområdet som föreslås påverkas av åtgärderna i detaljplanen, är så pass låga att det inte bedöms föreligga risk för negativa effekter på hälsa eller miljö. Det bedöms inte heller finnas risk för spridning av föroreningshalter inom området eller till sjön Uttran. Åtgärderna som föreslås i detaljplanen förväntas ge en ökad rening av vatten som rinner från Flatenbäcken till Uttran och leda till positiva effekter för vattenkvaliteten i sjön. 

– Det är positivt att de halter av PFAS som uppmätts är så pass låga att vi inte bedömer att det finns risk för negativ påverkan på hälsa eller miljö. Detta innebär att vi kan gå vidare med planerna för våtmarksområde här i Garnudden och det ger också fart i projektet Södra Hallsta, säger Rickard Livén (M), kommunstyrelsens ordförande.

Mer information

Läs om arbetet med detaljplanen här.

Läs rapporten/provresultaten här.

Läs frågor och svar om Västra Garnudden här.

Karta över provtagningspunkter

Kartan visar på platserna i Garnudden där provtagning genomförts år 2020-2022. Högerklicka och välj "Öppna bild i ny flik" för större bild.

Senast uppdaterad 04 maj 2022