Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vanliga frågor och svar

Vi har fått in många frågor beträffande Södra Hallsta och Västra Garnudden. Här besvarar vi dem som vi fått in, hör gärna av er till msb@salem.se om ni har fler frågor. Sidan uppdateras löpande.

Finns det redan befintlig våtmark i Västra Garnudden?

Området för de föreslagna åtgärderna, dvs damm och översilningsyta, är inte våtmark. I framtagen naturvärdesinventering framgår det att det rör sig om triviallövskog och inte våtmark eller sumpskog. I övriga delar av planområdet, dvs där dammen och översilningsytan inte ingår, utgörs stora delar av sumpskog/försumpad lövskog.

Dammens och översilningsytans utformning är alltså utformade så att befintlig sumpskog/försumpad skog bevaras och de ytor som inte utgörs av sumpskog/försumpad skog anläggs med damm och översilningsyta. Kommunen avser alltså att komplettera planområdet med en sammanhängande sumpskog och restaurera delar av planområdet som tidigare kan ha varit sumpskog. Detta i enighet med Länsstyrelsens villkor för dispens och tillstånd för markavvattning i Södra Hallsta.

Vad är det som planeras göras i Västra Garnudden och Södra Hallsta? 

I Södra Hallsta planeras för en förlängning av Rönninge centrum med ett nytt bostadsområde med cirka 300 bostäder i radhus och flerbostadshus. Inom området planeras även för ett LSS-boende, en förskola och en ny tvärförbindelse. Kommunen bedömer att Södra Hallsta är beläget inom ett viktigt utvecklingsområde på grund av bland annat områdets närhet till Rönninge centrum och det kollektivtrafiknära läget. 

Inom området finns en mindre sumpskog/våtmarksområde som behöver avvattnas för att möjliggöra bostadsbebyggelse. Sumpskogen är cirka 1700 kvadratmeter stort och berör främst de planerade radhusområdet inom Södra Hallsta, se illustration nedan.

 

Illustration över Södra Hallsta och sumpmarksområdet.Illustration över sumpskogsområdet (blå polygon) inom Södra Hallsta.

Kommunen har fått tillstånd och dispens från Länsstyrelsen för att avvattna sumpskogen i Södra Hallsta. Kommunen är skyldig att kompensera för förlorade naturvärden inom sumpskogsområdet genom att anlägga en ny våtmark på en annan plats i kommunen. Den nya våtmarken är planerad att anläggas inom Västra Garnudden där en ny detaljplan tas fram för ändamålet. Innan kommunen utför en markavvattning inom Södra Hallsta behöver den nya våtmarken i Västra Garnudden vara anlagd.

Vad innebär Länsstyrelsens beslut och villkor om markavvattning och hur påverkar det sumpskogen/våtmarken i Södra Hallsta?

För att möjliggöra bebyggelse i Södra Hallsta har kommunen tidigare ansökt om dispens och tillstånd från det generella markavvattningsförbudet. Länsstyrelsen gav 2011 kommunen dispens från markavvattningsförbudet med villkor om kompensationsåtgärd. Kompensationsåtgärden innebar att kommunen skulle utreda en lämplig plats för anläggande eller restaurering av en våtmark om minst en hektar, på en annan plats i kommunen.

Förslaget på kompensationsåtgärd har skickats in till Länsstyrelsen och Länsstyrelsen har bedömt att kommunen har uppfyllt angivet villkor. 

Den 1 oktober beslutade Länsstyrelsen om ytterligare förlängd dispensen med fem år med följande villkor:

Kommunens föreslagna kompensationsvåtmark om 1 ha, ska skyddas från exploatering genom formellt områdesskydd. De värden som går förlorade genom markavvattning ska kompenseras för. Kommunen ska därför redogöra vilka naturvärden och ekologiska funktioner som går förlorade samt redovisa hur man säkerställer att dessa kompenseras för på platsen för den nya våtmarken. Kompensationsåtgärderna ska vara utförda senast den 1 oktober 2026.”

Det nya villkoret innebär att kommunen behöver redovisa vilka naturvärden och ekologiska funktioner som går förlorade inom våtmarksområdet i Södra Hallsta samt redovisa hur kommunen säkerställer att dessa kompenseras för på platsen för den nya våtmarken i Västra Garnudden. Detta ska redovisas i ett så kallat kontrollprogram. Villkoret innebär att kommunen behöver anlägga våtmarken i Västra Garnudden innan en markavvattning kan genomföras i Södra Hallsta. Våtmarken inom Södra Hallsta omfattas av cirka 1700 kvm och kommer främsta att påverkas av genomförandet för de planerade radhusen. Detaljplanen för Södra Hallsta kan antas innan våtmarken i Garnudden är anlagd, men markavvattning och exploatering inom våtmarksområdet får inte påbörjas innan våtmarken i Västra Garnudden är anlagd. 

I Västra Garnudden har det under 70- och 80-talet eldats osorterade sopor. Det finns då en uppenbar risk att marken är förorenad med dioxin. I de markprover som har tagits har ni inte analyserat halterna av dioxin. Varför inte det?

Vi har i detta skede beställt fler provtagningar som ska analysera halterna av bl.a dioxin samt PFAS. När detaljplanen går ut på granskning kommer resultaten redovisas och finnas att läsa på kommunens hemsida, runt mars 2022.

När kommer provresultaten? 

Vi kommer att kommunicera ut provresultaten när detaljplanen är ute på granskning, runt mars 2022.

Vad händer om provsvaren visar att marken innehåller höga doser av PFAS och dioxiner? 

Om provsvaren visar höga halter av bl.a dioxiner och PFAS kommer kommunen att vidta nödvändiga åtgärder. Kommunen kommer att säkerställa att inga miljöfarliga ämnen sprids. Inga markingrepp kommer att påbörjas om risk för spridning finns innan en åtgärdsplan har tagits fram. 

Varför svarade ni nej på frågan om områdets tidigare använts som tipp mm i dokumentet “Undersökning av miljöpåverkan”?

I ett tidigt skede av ett detaljplanearbetet tas alltid en “Undersökning av miljöpåverkan” fram som samråds med Länsstyrelsen, vilket kommunen gjort. Undersökningen tas fram i syfte att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Då bedömningarna görs i ett tidigt skede i planarbetet kan de under planarbetets gång komma att ändras, i och med att ny kunskap kan tillkomma samt att inriktningen på planförslaget kan komma att ändras, vilket innebär att bedömningarna i undersökningen av miljöpåverkan ska ses som preliminära.

Kommunen genomförde en markmiljöundersökning (“Miljöteknisk markundersökning vid Garnudden, Salem kommun, inför anläggandet av dagvattendamm”) år 2020. Efter att detaljplanen för Västra Garnudden varit ute på samråd uppmärksammades att upplagsytan även nyttjats för olovlig tippning . En komplettering av framtagen markmiljöundersökningen har beställts i syfte att undersöka potentiella miljöförstörande ämnen, såsom bla dioxiner och PFAS, i marken i Västra Garnudden. Kommunen kommer att säkerställa att inga miljöfarliga ämnen sprids. 

Hur har ni tänkt gällande djur- och naturlivet i Västra Garnudden när ni ska bygga där?

I fördjupningsrapport Fördjupningsrapport: Våtmark och fosfordamm vid Garnuddsvägen beskrivs att dammen är utformad för att både ge god reningsförmåga och placerad för att spara värdefull natur. En naturvärdesinventering har tagits fram över området Västra Garnudden. Den ligger till grund för förslaget till våtmarksområdet inklusive dagvattendammen och områden med höga naturvärden kommer att bevaras och undantas från grävning. I utvalda områden för våtmarksområdet med dagvattendamm bedöms förutsättningarna för biologisk mångfald inte påverkas negativt av grävning, masshantering och översilning såvida död ved sparas inom området.

Dammen med sina två djuphålor bedöms bidra med variation till området och skapa bättre förutsättningar för exempelvis insekter, fåglar och groddjur. De vattensamlingar som i nuläget finns torkar ut vid varmare och torrare väderlek (med undantag för ett mindre delområde), vilket gör dem mindre passande för groddjurslek. Med ökad mängd stående vatten och utan stor risk för uttorkning förbättras chanserna för groddjurslek. Dammens två djuphålor fyller förutom rening också en funktion för groddjur, då de kan nyttja dessa djupare delarna av dammen även vid mycket torra förhållanden då grundare delar av dammen är torra. Genom att släppa ut mer vatten i det planerade våtmarksområde så kommer försumpningsgraden att öka med mer vatten och under längre tid, vilket är positivt ur naturvärdessynpunkt. Det skapar passande livsmiljöer för insekter, fåglar, svampar, groddjur och mossor som behöver fuktiga och skuggiga miljöer. Träd som tas ned för grävning av dammen sparas som död ved i området för att gynna den biologiska mångfalden och kommer att skapa strukturer och substrat för många organismer.

I er dagvattenpolicy står det följande: "I de områden där det är möjligt ska dagvattnet omhändertas lokalt (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten = LOD)". Varför ska ni leda dagvattnet genom Tunadal istället för att låta vattnet renas i Södra Hallstas våtmark?

Dagvattnet inom Södra Hallsta kommer att omhändertas, fördröjas och renas lokalt inom planområdet för Södra Hallsta. Dagvattnet från Södra Hallsta kommer inte att renas och fördröjas inom Västra Garnudden. I Södra Hallsta planeras för öppna och gröna dagvattenåtgärder som exempelvis regnväxtbäddar, gräsbeklädda makadamdiken och infiltrationsstråk.

Dagvatten som når Västra Garnudden via Flatenbäcken är vatten från ett stort avrinningsområde inom Rönninge/Uttringe där sjön Flaten ingår. Flatenbäcken är den enskilt största tillförseln av föroreningar och näringsämnen till Uttran som idag saknar omfattande dagvattenrening. Västra Garnudden har delvis valts ut då området är en strategiskt lämplig plats för att rena stora mängder dagvatten, från hela avrinningsområdet, innan det når recipienten Uttran.

Senast uppdaterad 03 maj 2022