Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kungörelse - Samråd för detaljplan för Rönninge Kungsgård och Björknäs, plan nr 81-73

Ett förslag till detaljplan för Rönninge Kungsgård, upprättat i maj 2024, sänds ut för samråd med utökat förfarande enligt PBL (SFS 2010:900) 5 kap 7§, i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015.

Planområdet är beläget cirka en till två kilometer väster om Rönninge centrum.

Syftet med detaljplanen är att bekräfta befintlig markanvändning, möjliggöra för 57 nya bostäder, skydda natur- och kulturvärden, förbättra vägnätets standard, bygga ut gång- och cykelvägar samt möjliggöra ett promenadstråk längs med sjön Flatens västra strandområde. Bostadsbebyggelsen föreslås uppföras som mindre flerbostadshus, parhus och friliggande enbostadshus.

Planförslaget bedöms vara förenligt med inriktningen för den föreslagna markanvändningen i kommunens översiktsplan. Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Samråds- och remisstiden pågår från den 25 juni till och med den 15 september 2024.

Samrådsmöten planeras att hålls i Lilla Murgrönan (ingång på baksidan av Salems bibliotek) tisdagen den 27 augusti kl 18.00-20.30 och tisdagen den 3 september kl 18.00-20.30. Planförslaget finns att läsa på följande platser:

● Kommunens hemsida www.salem.se under Bygga & bo, kommunens planarbete, pågående planarbeten, https://www.salem.se/ronningekungsgard

● Kommunhusets entré, Säby torg 16

● Biblioteket vid Salems centrum

Senast den 15 september 2024 kan du lämna synpunkter på planförslaget till Salems kommun, kommunstyrelsen, 144 80 Rönninge eller via e-post till msb@salem.se.

Frågor om planförslaget besvaras av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på msb@salem.se

Med vänliga hälsningar

Johanna Henningsson och David Höijertz

Planarkitekt

Senast uppdaterad 27 juni 2024