Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för Västra Garnudden antagen

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 7 september antogs detaljplanen för Västra Garnudden. Där, invid Garnuddens naturreservat, planerar kommunen bland annat att tillgängliggöra området och restaurera våtmark på en yta på cirka 1,1-1,6 hektar.

Detaljplanen för Uttringe 1:12 m.fl. (Västra Garnudden), plan 80-81, täcker området invid Garnuddens naturreservat. Där planerar kommunen för restaurering av våtmark genom att leda om vattnet från Flatenbäcken som återväter marken, först genom en damm och sedan genom en översilningsyta. Dammen anläggs med tre djuphålor i olika storlekar som syftar till att ge vattnet en längre uppehållstid, detta främjar sedimentation av miljöfarliga partiklar som exempelvis fosfor. Totalt blir våtmarken cirka 1,1-1,6 hektar stor.

Bakgrund

I närheten av Rönninge centrum har Salems kommun tagit fram en detaljplan för området Södra Hallsta, där det i dagsläget finns ett sumpskogs-/våtmarksområde på cirka 1700 kvadratmeter. För att möjliggöra bostadsexploatering inom området ansökte Salems kommun om dispens från markavvattningsförbudet hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen beviljade dispens från markavvattningsförbudet med villkor om kompensationsåtgärd som innebar att kommunen skulle utreda en lämplig plats för anläggande eller restaurering av våtmark om minst en hektar på annan plats i kommunen. Skogsområdet strax väster om Garnuddens naturreservat valdes ut som den bäst lämpade platsen för åtgärden. 

Vi utredde och tog fram ett underlag till ett åtgärdsprogram för Uttran under 2020. Syftet var att se över hur vi kan förbättra sjöns ekologiska och kemiska tillstånd. Utredningen konstaterade att Flatenbäckens utlopp vid Västra Garnudden idag är det största orenade bidraget till fosfor till Uttran. Det innebär att Flatenbäckens fosfortillförsel till Uttran behöver sänkas för att nå sjöns miljökvalitetskrav, god ekologisk status samt god kemisk ytvattenstatus, senast 2027. 

Åtgärderna i detaljplan Västra Garnudden är framtagna utifrån behovet av en kompensationsåtgärd för bostadsexploatering i Södra Hallsta samt utifrån behovet av en reducerad fosfortillförsel till Uttran. Utöver det kommer detaljplanen att öka tillgängligheten inom området i form av promenadstråk med utemöbler och informationsskyltar. Skogen inom planområdet ska även få områdesskydd genom att det införlivas i Garnuddens naturreservat.

Planhandlingar kan du läsa på vår hemsida, salem.se/vastragarnudden

Vad händer nu?

De som har lämnat synpunkter på planen, som ej tillgodosetts, har möjlighet att överklaga detaljplanen. Överklagandet ska skickas till kommunen inom tre veckor från den dag då tillkännagivandet om justering av protokollet med antagandebeslutet har satts upp på kommunens anslagstavla. I det fall inget överklagande inkommit vinner detaljplanen laga kraft och då kan arbetet med genomförandet påbörjas. 

Kontakt

För mer information, kontakta Jonas Hanifi, planarkitekt, på jonas.hanifi@salem.se.

Senast uppdaterad 15 september 2023