Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ny gång- och cykelplan antagen

Kommunfullmäktige i Salems kommun beslutade den 15 juni om att anta en ny gång- och cykelplan för Salems kommun. Den nya gång- och cykelplanen är en uppdaterad version av tidigare gång- och cykelplan.

Syftet med gång- och cykelplanen

Att gå och cykla ska ses som ett attraktivt val när människor som bor och verkar i kommunen väljer färdsätt. Om gång eller cykel väljs i större utsträckning istället för bil eller andra motordrivna fordon är det även bra för miljön, klimatet och folkhälsan. Gång- och cykelplanen är således ett viktigt verktyg för att kommunen ska nå sitt långsiktiga klimatmål.

Planens syfte är att förtydliga vad kommunen kan göra för att öka gång- och cykelanvändandet i kommunen. Detta genom att fungera som inriktning och underlag vid planering för infrastrukturell utbyggnad och drift och underhåll av befintligt gång- och cykelvägnät. Gång- och cykelplanen innehåller även en åtgärdslista med prioriterade åtgärder och stråk som föreslås byggas ut.

På g: Gång- och cykelbana längs norra delen av Salemsvägen

Det första stråket i prioriteringsordningen är en gång- och cykelbana längs norra delen av Salemsvägen. Syftet med att bygga ut stråket är att knyta ihop befintliga gång- och cykelbanor och utöka möjligheter till kombinationsresor mellan gång/cykel och kollektivtrafik samt ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Sträckan är ca 1 km lång och banan planeras bli 3 meter bred med ett vägräcke mellan gång- och cykelbanan och körbanan. Anläggandet av den nya gång- och cykelbanan kommer att påbörjas under hösten 2023.

Läs hela gång- och cykelplanen

Gång- och cykelplanen i sin helhet finns att läsa här.

Vid frågor, kontakta Linda Brander, trafikplanerare och gatuingenjör, på linda.brander@salem.se.

Senast uppdaterad 14 juli 2023