Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Med anledning av medborgarmanifestation - så arbetar Salems kommun med klimat- och miljöfrågor

Klimatet är en mycket viktig fråga och engagerar många. I slutet av november 2018 inkom en skrivelse till Salems kommun med förslag på hur kommunen borde jobba med att stärka klimatomställningsarbetet. Klimatfrågor har även uppmärksammats vid manifestation utanför kommunhuset. Här kan du läsa mer om kommunens pågående klimatarbete och våra svar på skrivelsen.

Den 25 november 2018 inkom en skrivelse angående stärkt engagemang i klimatomställningen till Salems kommun. Frågeställarna anordnade även en manifestation den 30 november utanför kommunhus över hela landet.
Frågeställarna har fyra punkter som de föreslår att Salems kommun fattar beslut om. Här kan du läsa punkt 1-4 i förslaget och kommunens svar.

 

Punkt 1: Att en klimatomställningsplan tas fram för att kommunen ska göra sin del för att nå målet om högst 1,5 graders global uppvärmning. Planen ska inbegripa en koldioxidbudget med årliga utsläppsminskningar på minst 10 % i absoluta termer och uppnå nollutsläpp till år 2030. Koldioxidbudgeten ska inkludera export, import, sjö- och flygtrafik. Satsningar bör exempelvis göras på energieffektivisering och förnybara energikällor, på en elförsörjning som är helt fossilfri, på att minska transporterna och skapa en fossilfri trafik i kommunen, på att minska matens klimatpåverkan, på klimatneutrala bostäder, på att främja hållbara konsumtionsmönster, på gröna jobb och en klimatsmart välfärd.

Kommunens svar: Frågeställarna syfte är att kommunen ska bidra till ett bättre klimat. Kommunen har redan ett övergripande mål med samma syfte som följs upp varje år:

Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö

Målbeskrivning: Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö. 

Indikator/Indikatorer:
Bygg- och miljönämnden - Sjöarnas hälsa och övergödning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen - Andel miljöbilar
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen - Energiförbrukningen

Nedan redogörs för några av de konkreta och väl definierade åtgärder som Salems kommun vidtar för att bidra till ett bättre klimat.

  1. Ny bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen för att minska utsläppen från transporter. Anges i beslutade Riktlinjer för bostadsförsörjning
  2. Satsningar för att öka andelen resor med cykel. Anges i beslutad Gång- och cykelplan
  3. Samordnad varudistribution för att minska klimatgasutsläppen. Projektet är avslutat men fler leverantörsanslutningar är på gång
  4. Infartsparkeringar för att minska bilåkandet och bibehålla mobiliteten. Behandlas i kommunens budgetprocess
  5. Upphandling och inköp – ett sätt att styra mot ett bättre klimat
  6. Energieffektivisering och produktion av förnybar energi. Kommunen har redan 2007 investerat 65 mnkr i att energieffektivisera kommunens lokaler

Kommunstyrelseförvaltningen anser att syftet med beslutspunkt A till stora delar är uppfyllda genom att ett konkret övergripande mål med tillhörande indikatorer är beslutade och regelbundet följs upp. Utöver detta genomförs en rad klimatvänliga åtgärder. Det finns dock delar att fortsätta arbeta med, bland annat att styra upphandlingar ännu mer mot klimatsmarta lösningar.


Punkt 2: Att kontakta alla företag, organisationer och offentlig verksamhet inom kommunen så att alla aktörer utarbetar planer för att minska sina utsläpp i motsvarande grad. Planerna ska inkludera hållbarhetsanalyser, omställningsplaner och koldioxidbudgetar.

Kommunens svar: Kommunen har ingen rådighet över företag, organisationer och offentlig verksamhet inom kommunen och kan därför inte beordra dem att utarbeta planer för att minska sina utsläpp.


Punkt 3: Att kommunen inom två år avyttrar alla innehav i fossilutvinningsföretag som kommunen genom sina fonder har placeringar i. (se alternativ hos Klimatkommunerna), och istället investerar hållbara och fossilfria alternativ.

Kommunens svar: I kommunens placeringspolicy framgår att för den del av portföljen som är placerad i fonder gäller att dessa ska vara ansvarsfulla. Kommunen har definierat ansvarstagande som avståndstagande från kriminalitet, respekt för seriösa affärsmetoder samt demokratiska principer och de mänskliga rättigheterna enligt FN:s definition. Vidare definieras ansvarstagande som att visa hänsyn för lagar, förordningen eller konventioner inom miljöområdet. Direkta placeringar är inte tillåtna i värdepapper utgivna av företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av tillverkning eller försäljning av tobaksprodukter, alkoholhaltiga drycker eller i företag som i huvudsak producerar pornografi. Direkt placering i aktier är inte tillåtet utan endas placering i bland annat aktieindexfoner, aktieindexobligationer och konvertibler görs.
I samband med uppdateringen av policyn som gjordes föregående år så diskuterades det om det skulle skrivas in i policyn att kommunen skulle undvika att placera i fossilutvinningsföretag, och då valde kommunen att inte göra det och därför finns det ingen sådan skrivelse. Kommunens placeringar har under de senaste åren primärt valt att placera i hållbara och fossilfria fonder i alla fall när det funnits bra alternativ. Till exempel är hela ränteportföljen placerad i denna typ av fonder. De fonder som idag placerar i fossilutvinningsföretag är AMF Aktiefond Global, SEB Etisk Global Indexfond, SPP Aktiefond USA och SPP Emerging markets SRI, vilka utgör totalt 10% av portföljen. Av dessa fonder är ca 5% placerat i fossilutvinningsföretag och det innebär i praktiken att 0,5% av totalportföljen är placerad i denna typ av bolag.
Kommunen kan välja att enbart placera i hållbara och fossilfria fonder genom att meddela fondförvaltaren som kan ge förslag på byte av fonder.

 

Punkt 4: Att göra ett kontinuerligt informations- och folkbildningsarbete i dialog med lokala organisationer, näringsliv och skolor i syfte att årligen nå alla invånare och elever i kommunen.

Kommunens svar: I Salems kommun har vi energi- och klimatrådgivning, vilket är en opartisk och kostnadsfri kommunal service som riktar sig till privatpersoner, föreningar och små- och medelstora företag. De ger råd om hur du kan minska din energianvändning, energikostnader och miljöpåverkan. Energi- och klimatrådgivningen närvarar alltid vid Salemsdagen och vi har också informerat om deras verksamhet i Salems kommun informerar, samt på salem.se. Kommunen brukar också årligen informera om och delta i olika miljöinriktade aktiviteter såsom Earth hour och Håll Sverige rent. Under Håll Sverige rent deltar skolor, förskolor och ungdomsföreningar i en skräpplockarkampanj som uppmärksammar och fokuserar på hur vi alla kan ta hand om miljön på ett bättre sätt. Alla nummer av Salems kommun informerar är även klimatkompenserade.

Senast uppdaterad 13 mars 2019