Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Alliansens budgetförslag 2022-2024: “Ekonomisk stabilitet ger utdelning för Salemborna”

Salems kommun har hanterat pandemin väl tack vare Alliansens politik som prioriterat en stabil ekonomi. Tack vare en tydlig ökning av skatteunderlaget och ett alltjämt stabilt överskott i kommunens ekonomi skapar nu utrymme för att genomföra viktiga politiska satsningar. Bland annat sänks skatten med 25 öre och Kulturskolans avgifter blir lägre, aktivitetsbidraget inom Kultur- och fritid föreslås höjas och vi planerar även undersöka möjligheten att installera solceller på andra byggnader i kommunen.

Skatteunderlagets tillväxt beror på en höjning av aktiviteten i svensk ekonomi samtidigt som bostadsbyggandet i Salems kommun resulterat i fler skattebetalare, samt höjda statsbidrag.

Det känns utmärkt att vi kan höja bufferten, göra prioriterade satsningar och ge en del tillbaka till Salemborna genom en skattesänkning, säger Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsens ordförande.

Alliansen gör det möjligt att satsa såväl på läromedel, kulturskola och aktivitetsstöd till barn och unga som att sänka skatten, säger Petter Liljeblad (L), gruppledare och ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Alliansens budgetförslag för 2022-2024 innebär även en satsning på elevhälsan; till Kommunstyrelsens förfogande läggs 1 mnkr per år för förstärkningar inom Elevhälsan för barn med behov av särskilt stöd alternativt psykisk ohälsa. Förutom denna satsning fortsätter vi fokusera på energieffektivisering av kommunens verksamheter. Bland annat pågår beredning för att Salems kommun ska ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna, i enlighet med Klimatinitiativet. Dessutom kommer beräkningar för CO2-utsläpp i kommunen att aktualiseras inom kort och kommunen planerar även undersöka möjligheten att installera solceller på fler byggnader i kommunen.

Att vi nu förstärker Elevhälsan och möjliggör för fler att ta del av Kulturskolan är viktiga satsningar för våra unga. Att börja mäta CO2-utsläpp för att ta fler steg mot ett bättre klimat är viktigt för oss alla, säger Raili Nilsson, gruppledare (C).

Förutom sänkt skatt och sänkta avgifter för Kulturskolans elever föreslås även aktivitetsbidraget inom Kultur- och fritid höjas med 200 tkr från och med 2022. Ett anslag på 200 tkr för sommarverksamhet för barn och ungdomar ingår även i avsättningen till Kommunstyrelsens förfogande, stora utbildningsinsatser pågår även inom äldreomsorgen.

Barn behöver uppleva något mer än det alldagliga under sommaren. Därför är anslaget till extra sommarverksamhet mycket positivt, speciellt till de barn som nästan endast vistas i hemmet och på förskolan under hela sommaren, säger Håkan Paulson, gruppledare (KD).

Alliansens strategi för 2022-2024

Alliansens har prioriterat en stabil ekonomi och hanterat skattemedlen med varsamhet, icke minst under pandemin. Denna strategi och ökade intäkter av skatter och bidrag, ger nu resultat:  vi kan göra nya politiska satsningar och samtidigt sänka skatten. Detta kommer medborgarna till del på olika sätt. Alliansens prioriteringar står därför på tre ben:

  1. Vi vill förstärka bufferten i ekonomin ytterligare genom att överskottsmålet höjs från 1% av skatter och bidrag till 1,5%.

  2. Alliansen föreslår att upp till 6,3 mnkr/år avsätts till KS´förfogande för politiska prioriteringar (framför allt inom skola och miljö) under den kommande treårsperioden. Vissa satsningar föreslås beslutas redan nu.

  3. Alliansen föreslår en skattesänkning med 25 öre (till 19:42)  fr om 2022 (beräknad till 10,5 mnkr/år).

Resultatet med detta budgetförslag för 2022-2024 blir då följande:


(*Resultat exkl VA efter jämförelsestörande poster)

Här kan du läsa budgetförslaget 2022-2024 i sin helhet.

Kontakt

Lennart Kalderén (M), lennart.kalderen@salem.se, 070-623 29 00
Petter Liljeblad (L), petter.liljeblad@salem.se, 070-441 88 32
Raili Nilsson (C), raili.nilsson@salem.se, 070-252 72 80
Håkan Paulson (KD), hakan.paulson@salem.se, 070-275 50 29
Mats Bergström, kommundirektör, mats.bergstrom@salem.se, 08-532 598 00
Siv Jönsson Westerlund, ekonomichef, siv.jonsson.westerlund@salem.se, 08-532 598 83

På bild längst upp: Håkan Paulson (KD), Raili Nilsson (C), Petter Liljeblad (L) och kommunstyrelsens ordförande, Lennart Kalderén (M).

Senast uppdaterad 21 oktober 2021