Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

På gång: Renare vatten i Uttran och mer friluftsliv till Salemborna

I västra delen av Garnuddens friluftsområde är spännande förändringar på väg att ske. Det som tidigare varit svåråtkomlig skog ska nu göras mer tillgänglig samtidigt som vi planerar att anlägga en våtmark med dagvattendamm och översilningsyta som ska rena vattnet som rinner till Uttran. Kommunen planerar även att tillgängliggöra området för allmänheten med promenadstråk med spänger och broar.

– Detta blir en marin win/win-lösning. Vi får en ny våtmark som ska locka groddjur och annat djurliv att etablera sig i Salem. Det ska bli ett trevligt strövområde. Slutligen renas vattnet från Flatenån ut till Uttran, säger Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsens ordförande.

Inom detaljplaneområdet för Södra Hallsta finns ett sumpskogsområde som behöver avvattnas för att möjliggöra exploatering. Länsstyrelsen beslutade den 22 augusti 2011 att medge dispens från förbud att markavvattna samt tillstånd till markavvattning inom planområdet för Södra Hallsta med villkor och att ett nytt våtmarksområde anläggs inom kommunen som kompensation, och därför planerar vi för förändringarna i västra delen av Garnuddens naturreservat. 

Så här kommer västra Garnudden se ut på ett ungefär, med gångstigar, vallar, damm, brygga mm. Högerklicka på bilden och välj "Öppna bild i ny flik" för en större bild.

Bättre vattenkvalité i Uttran

Idag transporteras dagvatten från Flatens avrinningsområde via Flatenån och för med sig stora mängder fosfor och kväve till sjön Uttran. För att bättre rena vattnet som når Uttran via Flatenån ska Flatenån få en ny dragning. Dagvattnet ska ledas från ån via ett nytt inlopp som ska gå under Tunadals koloniområde innan det når den nya dagvattendammen. Med hjälp av varierande djup och en avlång form kommer dammen kunna rena vattnet på ett effektivt sätt för att sedan nå en översilingsyta mellan dammen och Uttran. Vattnet som sedan når Uttran kommer att ha godare kvalité och inte belasta sjön med fosfor och kväve. 

Tillgänglighet

För att tillgängliggöra området för allmänheten ska det även anläggas promenadstråk med tillhörande tillgänglighetsanpassade spänger och broar. En träbrygga ska anläggas intill dammen för att tillgängliggöra vattnet och skyltar ska placeras ut för att förmedla platsens naturvärden vid sumpskogen och faunadepåer. Vi planerar även att anlägga sittplatser i form av sittbänkar och sittstockar som ska ge möjlighet till en stunds vila eller kontemplation i naturmiljön. 

Finansiering

I och med att detta är en kompensationsåtgärd för markavvattningen i Södra Hallsta kommer Södra Hallsta-projektet finansiera 20% av kostnaderna för anläggandet av dagvattendammen och översilningsytan. Resterande finansieras av VA-kollektivet.

Detta kommer att innebära en höjning av VA-taxan med cirka 0,67-0,87% för Salem kommuns invånare. Även kostnader för utredningar, markköp och för de tillgänglighetsskapande åtgärderna tillkommer. För de tillgänglighetsskapande åtgärderna har Salems kommun beviljats s.k. lokalt naturvårdssatsningsbidrag (LONA) för hälften av kostnaderna.

Den totala kostnaden för projektet uppgår till cirka 11.9-15.7 MSEK.

Samråd pågår till 30 juli

Kommunstyrelsen beslutade under sitt sammanträde den 31 maj att sända förslaget till detaljplan för Västra Garnudden på samråd. Samrådstiden pågår från 18 juni och fram till 30 juli. Mer information om samråd finner du här.

Har du några frågor?

Kontakta Jonas Hanifi, planarkitekt, på jonas.hanifi@salem.se.

Senast uppdaterad 23 juni 2021