Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Gång- och cykelväg på gång på Salemsvägen under 2023

Kommunstyrelsens tekniska utskott har nu tagit beslut om att anlägga en gång- och cykelväg öster om Salemsvägen. Gång- och cykelvägen kommer att bli tre meter bred och utformas som en friliggande väg med belysning längs hela sträckan. För att öka tryggheten kommer GC-vägen att avskiljas från bilvägen med ett vägräcke. Utbyggnaden planeras stå klar under 2023.

– Det är glädjande att vi med den nya gång- och cykelvägen kan underlätta för fotgängare och cyklister, de får nu ännu fler möjligheter att på ett tryggt sätt ta sig fram i vår kommun. Vi hoppas att detta ger möjligheten för fler att välja cykeln som transportmedel, säger Rickard Livén, kommunstyrelsens ordförande.

Under vintern 2021 genomfördes en medborgardialog om en ny gång- och cykelväg i kommunen, där våra invånare fick tycka till om olika alternativ till GC-väg. Efter att ha gått igenom de inkomna synpunkterna tog kommunstyrelsens tekniska utskott beslut om att en gång- och cykelbana ska anläggas öster om Salemsvägen. Beslutet togs under sammanträdet den 17 februari i år.

Sträckan för den kommande gång- och cykelvägen

Detaljer

Trafiksäkring av GC-passage

För korsningen Salemsvägen/Tvärvägen föreslås övergångsställe och cykelpassage utföras som platågupp. Befintlig placeringen på övergångsstället justeras västerut för att möjliggöra att en ledbuss får plats i Tvärvägens anslutning till Salemsvägen utan att blockera övergången för de oskyddade trafikanterna. 

Påverkan

Delar av GC-vägen planeras gå på mark som inte ägs av kommunen, markåtkomst kommer därför att behöva utredas. GC-vägen kommer även i den norra delen att sträcka sig inom vattenskyddsområde samt över ett dike. 

Hållbarhet

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade att uppdra åt förvaltningen att se över vilka möjliga hållbarhetsåtgärder som kan inrymmas och förverkligas inom projektet för att nå Sveriges miljömål.

Genomförandet

Ytterligare frågor kommer att behöva utredas innan projektet kan startas. Under 2022 kommer förvaltningen att utreda markåtkomst och behov av dispenser samt genomföra en detaljprojektering. GC-vägen planeras bli klar under år 2023. Kommunen har fått godkänd statlig medfinansiering för projektet. 

Längs en delar av sträckan finns det berg och det är därför nödvändigt med bergschakt för att genomföra GC-vägen. Störningar kommer att uppstå under genomförande dels av de tillfälliga trafikanordningarna under entreprenaden, dels av buller och vibrationer i samband med bergschakt.

Mer information

Ytterligare information och tidplan kommer att publiceras när vi närmar oss projektstart.

Senast uppdaterad 14 mars 2022