Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Färdtjänst

Har du svårigheter att på egen hand resa kortare eller längre resor kan du ansöka om att få färdtjänst.

Färdtjänsten är uppdelad i färdtjänst inom Stockholms län och riksfärdtjänst för lite längre resor utanför länet.

Färdtjänst inom länet

För att få rätt till färdtjänst krävs att du:

 • Är bosatt i länet.
 • Har en varaktig funktionsnedsättning om minst tre månader eller längre.
 • Har avsevärda svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda kollektivtrafiken.

Färdtjänst beviljas för följande fordon:

 • Taxi, som används för de flesta färdtjänstresor.
 • Färdtjänstbuss, som används huvudsakligen för rullstolsburna personer.
 • Specialfordon för personer som måste färdas liggande.

Ansökan om färdtjänst inom länet

Landstinget är ansvarig för färdtjänsten i Stockholms län. Utredning av färdtjänstbehov görs i den kommun där den sökande bor (efter det att läkarintyg inkommit till kommunen) och beslut om färdtjänst fattas av landstingets Färdtjänstnämnds förvaltning.

Ytterligare information genom:

Telefon 08- 532 598 00 (begär att få tala med färdtjänsthandläggare eller biståndshandläggare). Kommunen har flera handläggare som handlägger färdtjänst.

Riksfärdtjänst

När du ska resa utanför Stockholms län är det Riksfärdtjänsten som ansvarar för din resa.

Viktig information

Ansökan som gäller jul- och nyårsresor måste ha inkommit till biståndshandläggaren senast 11 november. Detta för att utredning och beslut ska kunna fattas.

För att få rätt till riksfärdtjänst krävs att:

 • Du är folkbokförd i kommunen.
 • Du till följd av en funktionsnedsättning inte till normala resekostnader kan resa med allmänna kommunikationer eller inte utan ledsagare.
 • Att rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild            angelägenhet är ändamål för resan.
 • Att resan inte av någon annan anledning bekostas av staten, en kommun eller ett landsting.
 • Att resan inte är en tjänsteresa till följd av ett anställningsförhållande.

Stor och varaktig funktionsnedsättning

Riksfärdtjänst ges till personer med stor och varaktig funktionsnedsättning som på begäran ska kunna styrkas med läkarintyg eller genom en särskild utredning.

Du får resa med följande fordon (i första, andra och tredje hand):

 • Allmänna kommunikationer, det vill säga tåg, buss, båt eller flyg där så är möjligt med hänsyn till din funktionsnedsättning 
 • Allmänna kommunikationer i kombination med taxi eller specialfordon.
 • Taxi eller specialfordon.

Kommunen beslutar om färdsätt med beaktande av din funktionsnedsättning och övriga omständligheter.

Egenavgift

Egenavgiften tas ut motsvarande reskostnader med tåg i 2:a klass.

Riksfärdtjänst resa för barn

Riksfärdtjänstresa kan beviljas även för barn under 12 år om resan till följd av funktionsnedsättning måste genomföras på ett särskilt kostsamt sätt.

Ansökan om riksfärdtjänst

Salems kommun har ansvaret för riksfärdtjänsten för alla Salemsbor. 
Du ansöker om riksfärdtjänst inför varje enskild resa genom kommunens biståndshandläggare. Ansökan ska vara biståndshandläggaren till handa senast 6 veckor innan avresedatum.

Ytterligare information genom kommunens biståndshandläggare, telefon

08-532 598 00.

Anpassning av restid och samåkning

Samordning av resor med taxi och specialfordon sker där det är möjligt. Detta innebär att du får samåka på hela eller delar av sträckan. Vid samåkning kan ressträckan och restiden bli längre än vid direkt resa. I speciella fall kan kommunen besluta om att få resa ensam.

Ledsagare och medresenär

Kommunen beviljar rätt till ledsagare under förutsättning att detta anses nödvändigt för resans genomförande. Person som inte är ledsagare men som önskar följa med på resan kallas medresenär. Vid resa med allmänna kommunikationer betalar medresenären hela sin reskostnad. Vid resa med taxi eller specialfordon betalar medresenären en avgift som är lika stor som egenavgiften för dig som beviljats riksfärdtjänst. 

Senast uppdaterad 14 juli 2022