Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Socialtjänsten är skyldig att utreda

När socialtjänsten får reda på att ett barn kan behöva stöd eller skydd är socialtjänsten skyldig att se till att barnet får hjälp.

Utredning på socialtjänsten

Vad är en utredning enligt socialtjänstlagen?

Efter en förhandsbedömning kan beslut om att inleda utredning tas enligt 11 kapitlet 1 § socialtjänstlagen eller 11 kapitlet 1 och 2 §§ socialtjänstlagen. Syftet med en utredning är att i samarbete med barnet och föräldrar/vårdnadshavare ta reda på vilka behov barnet och familjen har och hur man på bästa sätt kan tillgodose dessa. En utredning ska vara klar inom fyra månader, men tiden kan ibland förlängas om särskilda skäl finns. Socialtjänsten journalför det som sker under utredningen i barnets journal. Utredningen kommuniceras till vårdnadshavare och barnet innan den slutförs. Kommunicering betyder att ni får inkomma med era åsikter. Det är enbart vårdnadshavarna samt barn över 15 år som har rätt att få en egen kopia av utredningen när den är färdigställd.

Vad händer under en utredning?

Den utredande socialsekreteraren som arbetar i utredargruppen upprättar en utredningsplan med berörda parter. Utredningsplanens syfte är att tydliggöra hur en utredning går till och vilka frågor vi kommer ställa till er.  Under utredningen pratar vi med föräldrarna/vårdnadshavarna om föräldraskapet, om det som fungerar i familjen och om svårigheter. Vi träffar också barnet för att få en uppfattning om hur barnet ser på sin situation. Samtalen anpassas efter barnets ålder och mognad. Vi kan även ta kontakt med personer som känner familjen och har vetskap om situationen, till exempel förskola, skola och sjukvård. Vi kan också använda oss av nätverksmöte för att se om släkt och vänner kan hjälpa till.

BBIC - Barns behov i centrum

Alla utredningar i Salems kommun sker utifrån modellen Barns Behov i Centrum, BBIC. Visionen inom BBIC är att barn som har stöd från socialtjänsten ska få samma chans i livet som andra barn. Man utgår då från en triangel med olika behovsområden, se nedan.

För mer information, se socialstyrelsens hemsida.

Vad kan en utredning leda till?

Socialsekreterarens roll är att sammanställa den information som kommit fram i utredningen och göra en bedömning. Om det visar sig att barnet och/eller föräldrarna behöver stöd så kan vi erbjuda olika sorters insatser. Våra insatser ska leda fram till att stärka den egna familjens resurser och både föräldrar/vårdnadshavare och barn bör vara delaktiga i hur insatserna utformas. En utredning kan också mynna ut i att socialtjänsten avslutar utredningen utan åtgärd. Ärendet kommer då att arkiveras i fem år och därefter gallras. Gallras betyder att ärendet helt tas bort och inte går att sökas upp igen.

Ibland kan socialtjänsten behöva placera ett barn mot vårdnadshavarnas och/eller barnets vilja. Det kan ske om ett barn behöver skydd och vårdnadshavarna inte skyddar barnet eller om ingen överenskommelse kan ske om vilka insatser som behövs. I så fall följer vi lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

LVU kan ske omedelbart eller ske genom att kommunen ansöker om vård till Förvaltningsrätten. Under denna juridiska process kommer barnet och vårdnadshavarna att få juridiskt ombud.

Överklagan

Många av de beslut som socialtjänsten fattar kan överklagas om vårdnadshavaren eller barnet inte är nöjd med beslutet. Om du klickar på rubriken Överklagan i menyn till vänster kan du läsa mer om hur det går till att överklaga ett beslut.

Senast uppdaterad 29 mars 2022