Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Information om anmälan/ansökan eller rådgivning

Om du är en privatperson och vill anmäla oro för ett barn går det bra att ringa till Salems kommuns växel och bli kopplad till Familjeenhetens jourtelefon.

Du kan även skicka in en skriftlig anmälan. Om du som privatperson önskar vara anonym är det av vikt att du inte uppger ditt namn vid kontakten med oss. Om du önskar skicka in en skriftlig anmälan så kan du skicka den till oss:

Salems kommun

Socialförvaltningen

Mottagningsgruppen

Säby torg 16

144 80 Rönninge

Om du vill rådgöra ska du ringa till mottagningsgruppen på Familjeenheten. Du når mottagningsgruppen via kommunens växel. Om du önskar vara anonym ska du inte uppge ditt namn eller barnets barn vid rådgivningssamtalet.

Du hittar våra broschyrer i högerspalten.

Vad händer efter att en anmälan har inkommit?

När mottagningsgruppen får in en anmälan får anmälaren information om att anmälan är mottagen. Socialtjänsten gör även samma dag en bedömning om barnet är i behov av akut skydd eller inte, det kallas skyddsbedömning. Ibland kan oron i anmälan vara av hög grad och då inleder socialtjänsten en utredning samma dag, det kan exempelvis ske om oron rör våld. Om inget behov av akut skydd behövs kallas barnet och vårdnadshavarna till ett möte som kallas förhandsbedömning.

En förhandsbedömning innebär att socialtjänsten med utgångspunkt från anmälans innehåll bildar sig en uppfattning om den enskildes situation och inställning till att ta emot stöd. Vidare ska socialtjänsten ta ställning till om en utredning bör inledas eller inte, detta görs genom att se över vilka risk- och skyddsfaktorer som föreligger runt barnet. Under en förhandsbedömning hos socialtjänsten ska barnet få möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet och bedömningen ska göras utifrån barnet bästa.

Om en utredning inleds kommer vårdnadshavarna och barnet få information om beslutet samt information om hur en utredning kommer att gå till. Om beslut fattas att inte inleda en utredning  sparas handlingen i barnets akt, om en sådan finns, annars sätts den in i pärm och sparas i fem år. Därefter gallras den bort, det betyder att den helt tas bort ur våra system. När beslut har fattats om att inleda utredning eller inte meddelas vårdnadshavarna och barnet. Alla professionella får även en återkoppling gällande beslutet men inte motivering till det fattade beslutet. Privatpersoner som anmäler får ingen återkoppling. Om barnet har två vårdnads- havare ska båda informeras oavsett om de bor tillsammans eller inte. Utifrån barnets ålder och mognad får denne en återkoppling.

Om en utredning har inletts lämnar mottagningsgruppen över ärendet till utredningsgruppen.

Socialjouren

Om du behöver komma i kontakt med någon efter socialtjänstens arbetstid så ska du ta kontakt med socialjouren i Södertälje.

Socialjouren: 08- 523 038 70.

För mer information om socialtjänsten gå in på kollpasoc.se

Senast uppdaterad 24 januari 2023