Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Godkännande av program till detaljplan och planuppdrag för Södra Ekdalen

I april 2018 beslutade kommunstyrelsen att uppdra miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) att upprätta program till detaljplan för Södra Ekdalen. Planprogrammet framhåller riktlinjer och utgångspunkter inför kommande detaljplanearbete. Under kommunstyrelsens sammanträde den 31 maj 2021 godkändes programmet till detaljplan och kommunstyrelsen uppdrog MSB att upprätta detaljplan för området.

– Från politiskt håll tog vi initiativet till en ytterligare dialogrunda med de boende. Det var nyttigt för alla parter, säger Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsens ordförande.

Södra Ekdalen är beläget i sydvästra Rönninge och innehar höga kultur och naturvärden. Inom området finns ett 10-tal fastigheter bebyggda med permanentbostäder i form av enbostadshus. Planprogrammet var ute på samråd under mars och april 2019 och ett öppet hus hölls för berörda fastighetsägare. Syftet med programmet var att utreda förutsättningarna för förtätning och bevarande av värdefull natur- och kulturmiljö inom Södra Ekdalen samt att utreda utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppssystemet samt vägnät.

Kommunen har även haft ytterligare dialog med berörda fastighetsägare under vintern 2021. Inkomna synpunkter handlade bland annat om föreslagen nybyggnation, strandskydd, natur och trafiksäkerhet. Med hänsyn till höga naturvärden föreslås delar av planområdet undantas från exploatering. Det är även beslutat att huvudinriktningen för bebyggelsestrukturen ska vara enbostadshus. Den kommande detaljplanen ska alltså inte ge möjlighet till parhus som tillsammans med attefallshus kan resultera i upp till fyra bostadsenheter på en fastighet. Under kommande detaljplanearbete behöver frågor som rör dagvatten, översvämning, kulturmiljö, markföroreningar och väg- och VA-projektering utredas vidare. En gatukostnadsutredning ska tas fram parallellt med detaljplanearbetet.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna program, samrådsredogörelse samt kommentarer till inkomna brev efter samrådstiden för Södra Ekdalen. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) har fått i uppdrag att upprätta en detaljplan för Södra Ekdalen med planprogrammet som grund. Arbetet påbörjas i höst.

Läs mer om Södra Ekdalen på vår hemsida.

Har du några frågor?

Kontakta Johanna Henningsson, planarkitekt, på johanna.henningsson@salem.se.

Senast uppdaterad 09 juni 2021