Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Positivt planbesked för bostäder vid Högantorp

Pressmeddelande från Salems kommun 2015-10-07

Kommunstyrelsen har beslutat att ge Högantorp Fastighets AB positivt planbesked för 177 småhus på fastigheten Högantorp 3:8. Området ligger öster om Salems golfbana och norr om Högantorpsvägen. Bolaget vill även bygga 54 småhus söder om Högantorpsvägen, på mark som ligger i Södertälje kommun. Därför beslutade kommunstyrelsen att kontakter ska tas med Södertälje kommun för att diskutera ett eventuellt samarbetsavtal.

- Högantorp är ett intressant framtida bostadsområde, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M). - Projektet blir en klar tillgång för Salem. - Kommunen får nya invånare och ett antal personer får möjlighet till boende i en vacker landsbygdsmijö med goda rekreationsmöjligheter.
- Även om vi behöver göra vissa investeringar i service, framför allt för barn och unga, så visar våra kalkyler på en rimlig nettokostnad för kommunen, avslutar Lennart Kalderén.

Detaljplan

Salems kommun har för avsikt att göra en detaljplan för området, under förutsättning att
- ett planeringsavtal tecknas med fastighetsbolaget där kommunens kostnader för projektet minimeras,
- frågan om en breddning av Högantorpsvägen löses.

Breddning av vägen

Förslaget innebär att Högantorpsvägen måste breddas till 6,5 meter. På vissa vägavsnitt kräver detta att befintliga alléträd måste fällas och nya planteras. Trafikverket anser att en vägplan ska göras. Detta är en omfattande process som kan ta flera år eftersom många olika parter är berörda. Flera tillstånd krävs från Länsstyrelsen och avtal måste tecknas mellan Trafikverket och de berörda kommunerna Södertälje och Salem. Kostnaderna för vägombyggnaden ska bekostas av Högantorp Fastighets AB.

Idéförslaget

Högantorp Fastighets AB har köpt marken av Stockholms stad. Intilliggande områden omfattas av flera natur- och vattenskyddsbestämmelser. Förslaget från fastighetsbolaget innehåller beskrivningar om social hållbarhet, hållbart byggande, låg energiförbrukning, grönstruktur och trafik. Sju olika hustyper redovisas där storleken varierar mellan 100 och 187 kvadratmeter. Tanken är att bebyggelsen ska utformas så att den smälter in i naturen.

Mer information

Lennart Kalderén (M)
Kommunstyrelsens ordförande
070-623 29 00

 

Conny Olsson
Plan- och exploateringschef
070 - 623 30 32

Senast uppdaterad 19 april 2016