Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplanen för Heliodalsområdet går vidare till kommunfullmäktige

Pressmeddelande från Salems kommun 2014-06-25

 

Bygg- och miljönämnden har godkänt förslaget till detaljplanen för Heliodalsområdet som ligger i sydvästra Rönninge. Förslaget går nu via kommunstyrelsen vidare till kommunfullmäktige för antagande den 2 oktober.

I planförslaget finns totalt 72 friliggande fastigheter med småhus. 28 småhus finns redan idag och 44 kan komma att byggas. Dessutom reserveras en kommunal tomt för eventuellt framtida behov av förskola/vårdboende/- gruppboende. Genom att detaljplanelägga området tar kommunen ansvar för en hållbar utveckling eftersom alla fastigheter ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Förtätningen följer den tidigare beslutade översiktsplanen och stärker utvecklingen av kommundelen Rönninge.

Förutom en bostadsförtätning innebär detaljplanen att de allmänna vägarna byggs ut och anpassas till busstrafik. Gång- och cykelförbindelserna utvecklas och det ska vara möjligt att röra sig mellan olika naturområden.

Parallellt med att kommunfullmäktige antar detaljplanen, beslutas även om ett antal avtal med berörda fastighetsägare.

Mer om planens innehåll

Området planläggs för villabebyggelse. Alla fastigheter ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Planen ska göra det möjligt att bygga på obebyggda tomter i området och större tomter ska kunna delas. En reservtomt sparas för förskola/vårdboende/gruppboende.

När kommunalt VA dras fram byggs de även de allmänna vägarna ut. Uttringevägen anpassas till busstrafik. Gång- och cykelförbindelserna utvecklas. En del nya kvartersvägar behövs för att nå den nya bebyggelsen. Dessa vägar är avsedda att bli så kallade gemensamhetsanläggningar som berörda fastighetsägare ansvarar för. Möjligheten att gå mellan olika naturområden ska tas tillvara. Den öppna landskapsbilden längs Uttringevägen ska behållas.

Mer information

Anders Öttenius
Miljö- och samhällsbyggnadschef
070-623 30 61
anders.ottenius@salem.se

 

Läs mer om planen

Senast uppdaterad 19 april 2016