Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Snabbreferat 2016

Här sammanfattas de viktigaste besluten från nämndsammanträdena 2016. Protokoll från respektive nämnd hittar du sedan under Möten, handlingar och protokoll.

Bygg- och miljönämnden 20 december 2016

§§ 74-78 Tidsbegränsat bygglov för boendepaviljonger på fastigheterna Skyttorp 1, Uttringe 1:703, Förrådet 1, Salem 5:3 samt Uttringe 1:12

Bygg- och miljönämnden har beslutat att bevilja tidsbegränsat bygglov, gällande längst i 5 år efter lagakraftvunnet beslut, för uppförande av boendepaviljonger på rubricerade fastigheter. Kommunens avsikt är att finna en tillfällig lösning för ett tvingande behov av mottagande av nyanlända, vilket medför ett kommunalt bostadsförsörjningsansvar.  

Kommunfullmäktige 15 december 2016

Sammanträdet inleddes med utdelningen av idrottsstipendiet. Maria Prandl-Norrgård är verksam som både aktiv pistolskytt och ledare i Salems Pistolklubb.

Kommunfullmäktiges ordförande Olle Glimvik höll en parentation över Stig Beckman, tidigare ledamot i kommunfullmäktige. Parentationen är bilagd protokollet.   

På detta sammanträde valdes också ledamöter och ersättare i nämnder, råd och styrelser fr o m 1 januari 2017 t o m 31 december 2018.

Kommunstyrelsen 14 december 2016 (extra)

KS § 114 Utvecklingen av Salems centrum - beslut om byggentreprenörer för förhandling samt medborgardialog.

Det fortsatta arbetet med utvecklingen av Salems centrum har pågått under hösten. En arbetsgrupp bestående av politiker och tjänstemän har tagit fram två utvecklingsalternativ: Alfa och Beta, samt förslag till val av fyra byggentreprenörer. Kommunstyrelsen beslutade att välja fyra byggentreprenörer, SMÅA/HSB, Concent, Balder/Bovieran och Junior Living samt centrumägaren Elisby Fastigheter som kommunen vill fortsätta förhandla med för utveckling av Salems centrum.

Kommunstyrelsen beslutade också att en medborgardialog ska genomföras utifrån två alternativ, Alfa och Beta, enligt tjänsteskrivelse daterad 2016-12-05.

Läs mer om Salems centrum.

Kommunstyrelsens tekniska utskott 14 december 2016

§ 117 Namninsamling angående trafiksituationen på Sandbäcksvägen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har mottagit en lista med namnunderskrifter från boende på Sandbäcksvägen och Centralvägen vilka vill se åtgärder för ökad trafiksäkerhet på 30-sträckan utanför Rönninge gymnasium. Gatuenheten har sedan dess genomfört trafikmätningar på två platser utmed den aktuella sträckan med mycket goda resultat. Generellt så hålls hastigheterna bra med ett undantag för 85% percentilen som under skoltid ligger mellan 36-38 km/h. Som en första åtgärd ska hastighetspåminnare sätts upp regelbundet på sträckan.
I och med utbyggnad av avsmalning och övergångsställe i höjd med Lustigknopp samt kommande utredning angående högerregeln och väjningsplikt ska nya trafikmätningar genomförs under våren för att följa upp situationen.

§ 118 Hyressättning angående lägenheter för vård- och omsorgsboende

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag om differentierad hyressättning för kommunens vård- och omsorgsboenden. Förslaget grundar sig på en mer rättvis hyressättning, samt möjliggör att minska det ekonomiska underskottet som fastigheterna genererar.

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade 2015-04-01 att remittera förslaget gällande nya hyresnivåer till Socialnämnden för yttrande. Efter 2015 års hyresförhandling som resulterade i en hyreshöjning om 2,5 procent från 2015-04-01, ställde sig Socialnämnden positiv till det nya förslaget gällande differentierad hyressättning i kommunens vård- och omsorgsboende, varav beslut togs att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen skulle inleda förhandling med Hyresgästföreningen. 
Förvaltningen har förhandlat fram en nytt avtal som gäller från 2017-01-01. Det nya vårdboendet Parken är inte inkluderat i ovanstående, separat förhandling ska öppnas om detta i närtid. En översyn av förhandlingsordningen med Hyresgästföreningen ska även genomföras.

Bygg- och miljönämnden 7 december 2016

§ 65 Övergripande åtgärdsmål för Ersbodadeponin

Salems kommun ska åtgärda gamla Ersbodadeponin i Rönninge. Sweco har på kommunens uppdrag undersökt deponin, kommit med förslag på handlingsplan och ska nu genomföra fördjupade undersökningar av området för att kunna rekommendera lämpliga efterbehandlingsmetoder. Platsspecifika riktvärden kommer att tas fram för Ersbodadeponin. Innan dess behöver övergripande åtgärdsmål bestämmas. Dessa åtgärdsmål har nu fastställts i bygg- och miljönämnden.

§ 66 Bekämpningsplan för Jätteloka

Bygg- och miljöenheten har tillsammans med enheten för Gata/Park tagit fram en bekämpningsplan för jättebjörnloka - en giftig växt med snabb spridning. Bekämpningsplanen fastställer att alla fastighetsägare ska bekämpa spridningen av jätteloka på sin mark och visar ansvarsfördelningen mellan enskilda markägare och kommunen. Åtgärdsplanen ger även grund för Länsstyrelsen att kunna kräva åtgärder av fastighetsägare.  

Barn- och utbildningsnämnden 6 december 2016

§ 85 Socioekonomisk resursfördelning HT16  

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisade den socioekonomiska resursfördelning för elever i år F-9 folkbokförda i Salems kommun VT 2016. Modellen fördelar resurserna  utifrån dataunderlag som hämtats från SCB. Datainsamlingen och uträkningen av socioekonomisk resursfördelning görs utifrån elevernas skolplacering per den 15 januari för vårterminen och per den 15 september för höstterminen.

§ 89 Redovisning av matematiklyftet 

Salems grundskolor och gymnasium har under läsåren 2013/14 och 14/15 deltagit i Matematiklyftet. Rönninge skola, Rönninge gymnasium, Skogsängsskolan och Säbyskolan deltog läsåret 13/14 och Nytorpskolan deltog 14/15. Totalt tre handledare har genomgått Skolverkets utbildning samt handlett Salems kommunalt anställda matematiklärare under ett läsår. En av dessa handledare fortsatte läsåret 14/15 med handledning på Nytorpsskolan. Söderby friskola deltog tillsammans med Nytorpskolan och fick handledning gemensamt.

Socialnämnden 5 december 2016

§ 129 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 - hemtjänst

Socialstyrelsen genomför årligen en nationell brukarundersökning i form av en enkät som riktar sig till personer över 65 år, som har hemtjänst eller bor i vård- och omsorgsboende. Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. Resultatet används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre. Totalt deltog 94 714 personer i undersökningen vilket ger en svarsfrekvens på 65,4 procent. I Salem svarade 119 personer vilket är 66,1 procent av de tillfrågade.

Resultaten 2016 visar att hemtjänsten i kommunen avseende mål kring inflytande ej når målet fullt ut. Två frågor i enkäten handlar om inflytande. Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras? Där når vi upp till 86 vilket är grön nivå. Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer? Där når vi endast upp till 68 vilket är gul nivå. De två frågorna sammantaget når upp till 77 vilket är gul nivå. Avseende mål kring bemötande når vi med god marginal upp till grön nivå. Samt avseende målet tillgänglighet når vi grön nivå dock inte med samma goda marginal.

88 procent av de som svarat är mycket nöjda eller ganska nöjda med hemtjänsten sammantaget. Detta är jämförbart med Stockholms län (86) och Riket (89). Jämförelse kan även göras med Salems siffror för 2015 (87), 2014 (86) och 2016 (99). Hela enkätresultatet hittar du här.

§ 130 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 - Särskilt boende

I Salem svarade 40 personer vilket är 47,6 procent av de tillfrågade som bor i vård -och omsorgsboende. Totalt i riket svarade 40 371 personer vilket är 55,5 procent av de tillfrågade.

De områden som har högst andel positiva svar är bemötande från personal, trygghet på boendet, personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål, känner förtroende för personalen samt är sammantaget nöjd med sitt äldreboende.

De områden som fick lägst andel positiva svar är att de äldre inte besväras av ensamhet, att personalen brukar informera om tillfälliga förändringar, att de boende vet var de vänder sig med synpunkter och klagomål, lätt att träffa läkare och att boende kan påverka vid vilka tider de får hjälp. Hela enkätresultatet hittar du här.

Kommunstyrelsen 28 november 2016

KS § 102 Information om tjänstemannaförslag om framtida skola

På uppdrag av kommunfullmäktige har kommundirektören tillsammans med en arbetsgrupp genomfört genomföra en utredning avseende framtida behov av förskoleplatser och elevplatser samt utreda möjliga placeringar av en ny grundskola. På kommunstyrelsens sammanträde presenterades ett tjänstemannaförslag om framtida skola. Kommunstyrelsen beslutade att hålla ett informationsmöte den 8 december.

Läs mer om skolprojektet.

KS § 103 Ytterligare platser för bostadspaviljonger

Salems kommun har att sörja för mottagande av 56 flyktingar för bosättning år 2016 och för 63 flyktingar för år 2017. Prognos för 2018 är 37 flyktingar, 37 flyktingar för 2019 och 35 flyktingar för 2020. Det är så långt Migrationsverkets prognoser sträcker sig.

För att klara detta mottagande har kommunen bland annat beslutat att uppföra tillfälliga bostadspaviljonger. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av tekniska utskottet ansökt om tillfälligt bygglov för flyktingbostäder.

Bygg och miljönämnden beslutade om bygglov för de tre första platserna. Samtliga bygglov är överklagade och ligger för prövning hos länsstyrelsen.

Förslag på ytterligare platser har tagits fram för vidare utredning inför bygglov. Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om tidsbegränsat bygglov för bostadspaviljonger för nyanlända på följande platser: Uttringe 1:12 Bintebovägen/Garnuddsvägen, Salem 5:3 Södra Vitsippan, Uttringe 1:703 Sandbäcksvägen mittemot nr. 52, Skyttorp 1 Skyttorpsskolan, Förrådet 1 Förrådsvägen vid kommunens driftenhet. Läs mer om bostadspaviljongerna.

KS § 113 Uttalande angående Trafikverkets väghållaransvar avseende väg 579 och väg 580

En enig kommunstyrelse protesterar mot Trafikverkets process om driften av väg 579 och väg 580. Trafikverket vill dra sig ur sin kärnuppgift att svara för driften av vägarna. Verket driver processen skyndsamt och delvis i skymundan.

Kommunstyrelsen lämnar följande uttalande: "Vi protesterar mot att Trafikverket sviker sitt kärnuppdrag. Det har i många decennier varit en självklarhet att Trafikverket svarar för underhållet av de statliga vägarna på landsbygden. Om verket lyckats i sitt uppsåt äventyras ett bostadsprojekt i Salem och Södertälje kommuner. Väg 580 riskerar delvis att stängas om Stockholm Vatten tar över och därmed blockeras många medborgares möjligheter till rekreation och friluftsliv runt Bornsjön och Vällinge."

Kultur- och fritidsnämnden 24 november 2016

Fördelning av föreningsbidrag 2016

Kultur-och fritidsförvaltningen redovisade utfallet av föreningsstödet för år 2016. Det totala antalet aktiviteter visade en minskning med 3911 stycken. Det totala uppskattade stödet som har fördelats under år 2016 är 969 900 kronor. 

Redovisning av utredning avseende äldres kultur- och fritidsbehov

Kultur- och fritidsförvaltningen fick den 14/4-2016 i uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden att redogöra för äldres kultur- och fritidsbehov. Förvaltningen genomförde även en enkät för att kunna kartlägga behovet. Resultatet visade på att målgruppen vill ta del utav de fritidsaktiviteter som övriga grupper gör. Så som exempelvis biblioteksbesök och teaterbesök.  

Kommunfullmäktige 17 november 2016

KF § 43 Mål och budget 2017 med ekonomisk plan för 2018-2019

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna stod bakom majoritetens budgetförslag. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Rönningepartiet och Vänsterpartiet hade olika förslag till ändringar och tillägg i majoritetens budget. Läs hela majoritetens budgetförslag samt protokollet från kommunfullmäktige där partiernas alla yrkanden och redovisas.

KF § 50 Svar på motion - Publicering av trädinventering

Mats Nittve (MP) har väckt en motion i kommunfullmäktige angående publicering av en inventering av skyddsvärda träd som gjorts i kommunen.

Länsstyrelsen och nästan samtliga kommuner ingick i en länsomfattande trädinventering som startade 2006. När det kom till slutet fanns inte pengar kvar för att genomföra de sista tre kommunerna: Salem, Nykvarn och Nynäshamn. Salems kommun ansökte och erhöll bidrag för att kunna genomföra trädinventeringen i kommunen.

Länsstyrelsen har i mars 2016 publicerat en rapport över hela inventeringen av träd som gjorts i länet mellan åren 2006-2015.

Bygg- och miljöenheten har kompletterat sidorna om naturvård på kommunens hemsida och där lagt ut mer information om trädinventeringen.

KF § 51 Svar på motion - Publicering av protokoll från bygg- och miljönämnden

Mats Nittve (MP) har väckt en motion om att publicera bygg- och miljönämndens protokoll på kommunens webbplats. Motionären vill att även bygg- och miljönämndens protokoll ska publiceras på kommunens webbplats i likhet med övriga nämnders protokoll.

Bygg- och miljönämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 30 augusti 2016, § 46 och föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen med reservation för att de inte publiceras i sin helhet med hänvisning till personuppgiftslagen utan det är allmänna ärenden som publiceras.

Kommunfullmäktige beslutade att nämndens protokoll avseende de allmänna ärendena ska publiceras på kommunens webbplats.

Kommunstyrelsens tekniska utskott 16 november 2016

Informationsärende avseende fordonsräkning, infartsparkering utmed Garnuddsvägen

Gatuenheten har utfört fordonsräkning på utbyggd infartsparkering söder om järnvägsspåret i Rönninge centrum. Fordonsräkningen tog plats under förmiddagar i september månad. Resultatet visar att infartsparkeringen vid Ålkistan har en full beläggning förutom vid två tillfällen (fredagar) då en p-plats har varit ledig. Parkeringen utmed Garnuddsvägen har en återkommande jämn och hög beläggning och de två p-platserna för rörelsehindrade har vid samtliga tillfällen varit lediga. Parkeringen öster om Hagavägen som har en mer varierad beläggning har en genomsnittlig beläggning med 100 fordon av 140 p-platser. 

Beslut om antagande av lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Westerdahlsvägen

Med anledning av det pågående och fortsatta bygget i Rönninge centrum har utfarter till Westerdahlsvägen emellanåt blockerats av huvudsakligen parkerade lastbilar. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har mottagit återkommande klagomål från boende. Även Coop har haft problem med framkomligheten för sina transporter till/från Westerdahlsvägen. SMÅA kommer även inom kort att påbörja sin byggnation i området. Den tillfälliga lokala trafikföreskriften som har funnits om förbud att parkera på Westerdahlsvägen löper nuut. Beslut har därmed tagits om en ny permanent lokal trafikföreskrift om förbud för parkering på Westerdahlsvägen.

Kommunstyrelsen 24 oktober 2016

KS § 86 Mål och budget 2017 med ekonomisk plan för 2018-2019

Ekonomiska ramar för driftbudget och övergripande mål för 2017-2019 beslutades av fullmäktige 2016-06-09. Som grund för ramarna låg den prognos för skatter och bidrag som grundade sig på befolkningsprognosen för kommunen och uppgifter från SKL.

Sammanfattningsvis innebär budgetförslaget att kommunen uppnår följande resultat exklusive VA-verksamheten och jämförelsestörande poster: 25,2 mnkr 2017, 14,3 mnkr för 2018 och 8,0 mnkr för 2019. Läs hela majoritetens budgetförslag.

KS § 89 Revidering av taxa enligt miljöbalken och strålskyddslagen

Bygg- och miljönämnden kan ha en taxa för att finansiera sin verksamhet. Den senast beslutade taxan inom miljöbalken och strålskyddslagens område reviderades 2008 och revidering av timavgiften genomfördes 2012.

En genomlysning har gjorts både avseende taxan samt över timavgiften. Taxerevideringen som föreslås innebär en höjning av timavgiften från 1000 kr till 1110 kr. I övrigt sker den största förändringen inom miljöbalkens område där merparten av verksamheterna som ska ha en årlig tillsyn föreslås få en fast årlig avgift. För anmälning/ansökningsärenden d.v.s. ärendehandläggning sker också en justering så att den tid som debiteras motsvarar faktiskt nedlagd tid. I de fall handläggningstiden inte kunnat bedömas tas timavgift ut motsvarande faktiskt nedlagd tid.

Kommunfullmäktige beslutade om ny taxa för miljöbalken och strålskyddslagen att börja gälla från 1 januari 2017 samt om besluta om ny timavgift.

Barn- och utbildningsnämnden 18 oktober 2016

Redovisning av lärarbehörighet i Salem HT 2016

Barn- och utbildningsnämnden fick ta del av en redovisning av andelen lärare med utfärdade lärarlegitimationer inom barn- och utbildningsnämndens olika skolor. Den 2016-10-01 hade Salems grundskolor 84% legitimerade lärare. Högst andel legitimerade lärare i grundskolan fanns på Rönninge skola,  88,8 % och lägst andel legitimerade lärare finns på Nytorpsskolan 77,7 %. Salemskolan; grundsärskola och särskild undervisningsgrupp för elever inom AST,  har 82% legitimerade lärare. Rönninge gymnasium hade 91 % legitimerade lärare. 

Utvärdering av Ferieskolan 2016

Barn- och utbildningsnämnden fick ta del av en redovisning av den ferieskola som erbjöds de elever som riskerade att inte nå kunskapsmålen för godkänt betyg i ämnena engelska, matematik, svenska, svenska som andra språk (SVA) och idrott och hälsa. Eleverna som deltog på ferieskoan gick i år 6-9. De elever och lärare som deltagit i ferieskolan tycker att det har varit bra arbetsro och att lovskolan överlag fungerat bra.

Socialnämnden 10 oktober 2016

Äldreplan 2017-2021

Äldreplanen syftar till att ange en riktning för den framtida planeringen av äldreomsorgen i Salems kommun. I den reviderade planen som avser perioden 2017-2021 anges ett antal strategiska områden, som kommer att ligga i fokus för att på bästa möjliga sätt kunna möta upp kommuninvånarnas behov av äldreomsorg. Äldreplanen behandlar externa förutsättningar i form av politik och lagstiftning samt utveckling inom ex. folkhälsa och teknik. Äldreplanen behandlar också lokala förutsättningar och utvecklingsområden som ex.

 • Befolkningsökningen bland Salems äldre

 • Kompetensutveckling av personal

 • Satsningar på välfärdsteknik

 • Samverkan

 • Förebyggande insatser

 • Utveckling av anhörigstödet

 • Utökat behov av:

  • Hemtjänst

  • Boende

  • Dagverksamhet

Socialförvaltningen har hösten 2016 genomfört en revidering av äldreplanen. Revideringen syftar till att göra en uppföljning av befolkningsutveckling, platsbehov samt till att skapa framförhållning gällande att möta upp framtida behov.

Matinköp via internet

Socialnämnden beslutade 16 mars 2015 att ge förvaltningen i uppdrag att under våren 2015 återkomma med en projektplan för pilotprojekt “Beställning av mat via Internet för hemtjänstbrukare”.

Hjälp med inköp av dagligvaror i form av Internethandel beviljas i flera kommuner. Socialförvaltningen i Salems kommun föreslog därför ett pilotprojekt för att pröva matinköp via Internet för den kommunala hemtjänsten. Pilotprojektet föreslogs omfatta en grupp intresserade hemtjänstbrukare. Socialnämnden antog planen 2015-09-07.

Projektet startades upp med de kunder inom hemtjänsten som var intresserade av projektet,  i november 2015. Den äldre själv eller hemtjänstpersonalen gör matbeställningen via Internet i den äldres hem. Vid behov kan hemtjänstpersonal finnas på plats hos brukaren vid matleveransen då kunden behöver hjälp med uppackning av varorna. Den äldre väljer själv matleverantör av de som finns på marknaden.

De kunder som av någon anledning inte vill eller kan göra beställningar själva ska få hjälp av hemstjänstpersonal som gör beställningen tillsammans med kunden så att kunden får se utbud och därmed får ett större utbud att välja bland.

Kommunstyrelsen 3 oktober 2016

KS § 79 Regional utvecklingsplan för stockholmsregionen - RUFS 2050 -svar på remiss

Kommunfullmäktige beslutade att anta Södertörnskommunernas gemensamma remissvar som sitt remissvar på Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen.

Stockholms läns landsting har tagit fram ett samrådsförslag för nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Den regionala utvecklingsplanen ska vara regionens gemensamma kontrakt och peka ut riktningen för vår region. Utvecklingsplanen ligger till grund för såväl den fysiska planeringen som tillväxtarbetet i regionen. Samrådsförslaget utgår från den nuvarande planen, RUFS 2010. Med en föränderlig omvärld, ny kunskap och behov av större tydlighet, prioritering och kraftfullare genomförande innebär samrådsförslaget ändå en hel del förändringar.

Södertörnskommunerns (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) har, utifrån Södertörns utvecklingsprogram och sitt mångåriga samarbete, tagit fram det här gemensamma remissvaret för samrådsförslaget RUFS 2050. Kommunerna lämnar också egna kompletterande synpunkter.

KS § 80 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län - svar på remiss

Kommunfullmäktige beslutade att översända Södertörnskommunernas gemensamma remissvar på Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län till SLL som kommunens remissvar.

Trafikförsörjningsprogrammet är regionens viktigaste styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. Syftet med programmet är att fastställa långsiktiga mål för den regionala kollektivtrafiken, som ska ligga till grund för den kollektivtrafik som ska upphandlas. Programmet omfattar både upphandlad och kommersiell trafik och det rör alla trafikslag, såväl buss- och spårtrafik som färdtjänst och kollektivtrafik på vatten.

Kommunfullmäktige 29 september 2016

KF § 34 Delårsrapport per juli 2016 för Salems kommun

Kommunfullmäktige godkände delårsrapporten per juli och helårsprognosen för 2016.

Helårsprognosen visar ett resultat exklusive jämförelsestörande poster på 14,4 mnkr vilket är 8,9 mnkr högre än budget. Resultatet inklusive jämförelsestörande poster prognostiseras till 20,0 mnkr.

Läs gärna hela delårsrapporten och revisionsrapporten i handlingarna till sammanträdet.

KF § 35 Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente

Kommunfullmäktige beslutade att revidera barn- och utbildningsnämndens reglemente. Tillägg gjordes under rubriken Verksamhetsområden: centrala elevhälsan, kommunala aktivitetsansvaret, ungdomsmottagningen, elevhälsans medicinska insatser.

KF § 40 Fastställande av renhållningstaxa att gälla från och med 1 januari 2017

Kommunfullmäktige har fastställt en ny renhållningstaxan för Salems kommun. Den nya renhållningstaxan gäller från och med den 1 januari 2017.

Förslaget innehåller endast mindre justeringar då SRV inför 2018 avser att ta fram en helt ny taxa, där taxan ska utgå från tjänster istället för kundkategorier.

Socialnämnden 5 september 2016

Pilotprojekt mobila trygghetslarm

Socialförvaltningen har i uppdrag från socialnämnden att genomföra ett pilotprojekt gällande mobila trygghetslarm med start januari 2017.

Mobila trygghetslarm är ett larm där larmgivaren kan spåras geografiskt via GPS- teknik så att den äldre kan få larma även om denne tappat orienteringen. Vid larm kan personen spåras geografiskt med exakt position på en karta hos mottagaren. Larmet kan även registrera en geografisk trygghetszon.

Mobila trygghetslarm skapar större möjligheter för brukare att kunna bo kvar hemma och att personen kan fortsätta leva ett rörligt och socialt liv, trots ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning. Ur ett samhällsperspektiv ökar det möjligheten för äldre att bo kvar i hemmet längre och det genererar en minskad risk för att människor försvinner.

Information om feriearbete

Arbetsmarknadsenheten, AME, har 2016 för andra året haft uppdraget att administrera kommunens feriearbeten för skolungdomar. Tilldelade medel beräknades räcka till lön för 160 ferieungdomar som arbetar 6 timmar/dag i 3 veckor. 50 stycken av dessa 160 platser var öronmärkta för flyktingungdomar och finansierades med särskilda medel.

Kommunens hemsida uppdaterades under våren löpande med aktuell information om när man kunde börja söka feriearbete. En länk öppnades perioden 1-29 mars då alla ungdomar skrivna i Salems kommun och som gick ut 9:an eller 1:a och 2:a årskursen i gymnasiet hade möjlighet att söka. Annons fanns också hos Arbetsförmedlingen. Information spreds via Barn- och Utbildningsförvaltningen till alla skolor i Salem, inklusive elevhälsan.

Senast uppdaterad 02 maj 2019