Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Snabbreferat

Här sammanfattas de viktigaste besluten från de senaste nämndsammanträdena. Protokoll från respektive nämnd hittar du sedan under möten, handlingar och protokoll.

Bygg- och miljönämnden 2018-12-11

§ 73 Behovsutredning 2019-2021 för bygg- och miljönämndens verksamehtsområde inom miljötillsynen
Utredningen, som görs årligen, visar att behovet av tillsynstid överskrider tillgängliga resurser enligt budget. Underskottet motsvarar mer än 1,0 tjänst. Detta innebär att en prioritering av handläggarnas tid behöver göras, vilket får konsekvenser för nämndens uppdrag. Bygg- och miljönämnden har beslutat att godkänna behovsutredningen.   

§ 75 Redovisning av studie av Dånviken
På uppdrag från kommunstyrelsen har en rapport tagits fram för att fastställa status för Dånviken avseende övergödning och utreda möjliga åtgärder. Av rapporten framgår bl.a. att lämpliga åtgärdsförslag för att göra Dånviken mernäringsfattig är att byta ut enskilda avlopp och ersätta dem med kommunalt vatten. Tillförsel av färskvatten bedöms inte ekonomiskt försvarbart i förhållande till den relativa vinsten. Samtidigt har sjön Flaten konstaterats vara en sjö med mer akuta problem än Dånviken.

§ 76 Förslag till prioritering av förorenade områden
Bygg- och miljönämnden har beslutat att ge bygg- och miljöenheten i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för hanterings av förorenade områden i Salems kommun. Medel ska äskas under 2019 för att ta fram en åtgärdsplan. Det har funnits en stor osäkerhet kring hur förorenade områden hanteras i kommunen. Bygg- och miljöenheten har under 2017 och 2018 därför lagt tid på att ta fram bättre rutiner och en grov prioriteringslista, som presenterats för nämnden som ett informationsärende.

Bygg- och miljönämnden 2018-10-23

§ 60 Beslut om inrättande av natur- och kulturreservat på Ersboda 1:1
Ett förslag till föreskrifter och skötselplan för nytt naturreservat på Ersboda 1:1 har sänts från bygg- och miljönämnden till kommunstyrelsen för antagande i kommunfullmäktige. Förslaget ska även möjliggöra etablering av en 4h-gård på området. 

§ 61 Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på Salem 5:67
Ett planuppdrag finns på fastigheten Salem 5:67, för att möjliggöra tillkommande bebyggelse i grönområdet nedanför den gamla sjuksköterskelängan i söderby park. Det har i takt med planarbetet framkommit att ytterligare exploatering är olämpligt ur ett kulturhistoriskt bevarandeperspektiv. Förvaltningen har föreslagit nämnden att föreslå kommunstyrelsen att ta tillbaka planuppdraget. Nämnden beslutade dock att inte agera på tjänstemännens förslag. 

§ 62 Remissyttrande avseende förslag till nytt reglemente 
Ett förslag till nytt reglemente för Bygg- och miljönämnden har skickats på remiss till nämnden för yttrande, från kommunstyrelseförvaltningen. Nämnden har yttrat sig över förslaget, bl a med synpunkten att förslaget innebär en otydlighet rent organisatoriskt rörande vilka delar av Plan- och exploatering som lyder under bygg- och miljönämnden respektive direkt under kommunstyrelsen. 

Bygg- och miljönämnden 2018-05-22

§ 33 Ansökan om bygglov för flerbostadshus - Saluhallen 1
Bygg- och miljönämnden har beviljat bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med lokaler på fastigheten Saluhallen 1 (Torghuset). Huset ska rymma 62 hyresrätter samt fyra lokaler.  

§ 34 Ansökan om bygglov för flerbostadshus - Rönninge 1:403
Bygg- och miljönämnden har beviljat bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med lokaler på fastigheten Rönninge 1:403 (Flädern). Huset ska rymma 63 bostadsrätter samt 2 lokaler.

§ 36 Granskning för detaljplan nr 82-88, Norra Vitsippan
Bygg- och miljönämnden har beslutat att ställa ut detaljplan nr 82-88 för Norra Vitsippan på granskning med standardförfarande. 

§ 37 Godkännande av detaljplan nr 82-87, del av Salem 5:24 och Salem 5:3
Bygg- och miljönämnden har godkänt detaljplaneförslaget för den såkallade "Fågelsången", kommunens nya skola, och föreslagit kommunfullmäktige att anta förslaget. 

Bygg- och miljönämnden 2015-05-02

§ 23 yttrande avseende översiktsplan för Salems kommun 2030
Nämnden är positiv till förslaget men bedömer att befolkningsökningen kommer att fortsätta öka även efter år 2030, med tanke på urbaniseringen och att befolkningen i hela regionen ökar. Ökad exploatering innbär bl.a. ökat servicebehov med fler tillsynspliktiga verksamheter inom miljö-, hälsoskydd och livsmedel. Områden som idag ses som svårbebyggda pga geologi, buller krav eller annat kan komma att tas i anspråk för ny bebyggelse. Mängden hårdgjord yta ökar, vilket ställer ytterligare krav på dagvattenhanteringen. Bygglovsansökningarna kommer att öka i antal. Förslaget innebär därför konsekvenser för enhetens arbete de närmaste tio åren, då högre krav kommer att ställas avseende bemanning, vilket måste tas i beaktande.

§ 24 Ändring av timtaxa och handläggningstid för kontrol av receptfria läkemedel
Bygg- och miljönämnden föreslås kommunfullmäktige att anta en ny taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel i Salems kommun, gällande fr.o.m. 2019-01-01. Timavgiften föreslås till 1030 kronor, innefattandes 1,5 h handläggningstid, och skall justeras årligen enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

§ 25 Förstudie av Dånviken
Nämnden har beslutat att en förstudie av sjön Dånviken ska göras. Studien ska utreda sjöns vattenomsättning, de faktorer som påverkar vattnets kvalitet samt föreslå lämpliga åtgärder. Efter färdigställande ska förstudien redovisas för bygg- och miljönämnden. Studien kan utföras då kommunfullmäkte avsatt resurser för detta, eftersom det finns en allmän oro kring sjön Dånvikens tillstånd avseende kamisk och ekologisk status.

§ 26 Ansökan om bygglov för parkringshus - Rönninge 1:45
Nämnden har beviljat bygglov för nybyggnad av parkeringshus i två plan på fastigheten Rönninge 1.45 (Rönninge GA 11). Från Dånviksvägen upplevs byggnaden att vara i markplan till vägen. Nedre plan samt fordon till p-garage Saluhallen 1 angör byggnaden från Rönninge torg. Övre plan angör från Dånviksvägen. Fasaden består av vertikala träribbor med luft emellan för att öka genomsiktlighet och trygghet. Total byggnadsarea är 1250 kvm och total bruttoare 2432 kvm.    

§ 27 Ansökan om flerbostadshus - Saluhallen 1
Ärendet togs upp för beslut om bygglov men återremitterades för förtydligande av parkeringssituationen i hela området, nya Rönninge centrum. Ärendet kommer att tas upp för beslut på nytt vid nästkommande sammanträde.

 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-15

§ 14 Konstnärlig utsmyckning Rönninge centrum, förslag från SMÅA

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att förorda exploatören SMÅAS förslag “Grodden” av Annika Oskarsson och Thomas Norström som konstnärlig utsmyckning i Rönninge centrum.
Från en medborgarundersökning genomförd på konstrundan 2015 har svaren delgivits SMÅA via sin konsult i frågan Art Platform som stöd i processen att ta fram ett förslag.

§ 16 Fördelning av medel för Sommarlovsverksamhet 2018

Salems kommun har tilldelats 190 tkr för sommaren 2018 som kan sökas via Socialstyrelsen. Syftet med det statliga bidraget är att alla barn 6-15 år ska ha möjlighet till aktiviteter under sommaren.
Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt förslag på aktiviteter och tidplan för arbetet med sommarlovsaktiviteter.

§ 17 Yttrande över gestaltning av Fågelsångskolan

Kommunen planerar uppföra en skola för ca 540 st elever och en idrottshall 20 x 40 m med café och mindre läktare i Fågelsången. I pågående planering har ÅF, Ångpanneföreningen via arkitektfirma Sandell Sandberg tagit fram tre st förslag till utformning.
Kultur- och fritidsnämnden har tillfrågats i ärendet och förordar då något av de alternativ som består av byggnader med rund form. Då den runda formen på idrottshallen möjliggör fler läktarplatser vilket gynnar ett aktivt kultur- och fritidsliv i kommunen. Ju fler läktarplatser den nya idrottshallen inrymmer, desto fler aktiviteter och evenemang kan arrangeras i hallen.

Bygg- och miljönämnden 2018-03-13

§ 13 Godkännande av Vattenplan för Salems kommun
Bygg- och miljönämnden har godkänt förvaltningens förslag till vattenplan att skickas till kommunstyrelsen för vidare hantering och antagande i kommunfullmäktige. I vattenplanen beskrivs hur Salems kommun arbetar för att kommunens vattenförekomster ska uppnå eller bibehålla god status enligt EU's vattendirektiv. I vattenplanen ges också beskrivningar av kommunens yt- och grundvatten och vilka skyddsvärden som finns.

§ 14 Yttrande på samrådshandlingar från Vattenmyndigheterna
Bygg- och miljönämnden har antagit bygg- och miljöenhetens yttrande som sitt eget och skickar det till kommunstyrelsen för vidare hantering och antagande i kommunfullmäktige. Yttrandet rör ett arbetsprogram som ska ligga till grund för en ny förvaltningsplan 2021-2027 för Norra Östersjöns vattendistrikt.   

§ 15 Namngivning av allmän plats i nya Rönninge centrum: Wilhelmina af Tibells plats
Bygg- och miljönämnden har i samråd med kultur- och fritidsnämnden namngivit en plats mellan Nära Ting-huset och norra entrén till Rönninge station, till Wilhelmina af Tibells plats, efter kvinnan som tog järnvägen till Rönninge. En plakett planeras att sättas upp för att informera om platsen och vem dess namne var.

§ 17 Antagande av detaljplan för Boktorp 1 och 31, plan nr. 81-70
Planen möjliggör byggnation av flerbostadshus om 20 nya lägenheter för vanligt boende eller vårdändamål, t.ex. LSS-boende. Byggnaden kan uppföras i två till tre våningar. Planen är bekostad av fastighetsägaren. 

§ 18 Granskning av detaljplan för Fågelsången, del av SAlem 5:3, 5:24 och 5:27, plan nr 82-87
Bygg- och miljönämnden har beslutat att skicka planförslag för Fågelsången på granskning enligt utökat planförfarande. Planen syftar till uppförande av en ny grundskola för ca 480 elever i årskurserna F-9, en idrottshall samt en anslutande lokalgata från Säbytorgsvägen. Kommunstyrelsen gav 2017-02-13, §5, bygg- och miljönämnden i uppdrag att ta fram planen, som sedan varit ute på samråd under perioden 6 juli till 31 augusti 2017. Inlämnade synpunkter har medfört ändrat läge för infartsgatan, flytt av parkeringsytor längre västerut bort från befintlig bebyggelse och bevarande av parkområde samt gång- och cykelbana närmast Rönningeborg.

Socialnämnden 2018-03-12

 

Socialnämnden 2018-02-20

§ 11 Ansökan om verksamhetsbidrag BRIS

Socialnämnden har beviljat verksamhetsbidrag till BRIS region Mitt med 46 190 kronor.

BRIS region Mitt ansöker om verksamhetsbidrag för sin stödverksamhet till barn och unga under 18 år. BRIS erbjuder stöd till barn och unga bland annat genom sin hjälptelefon, chatt och internetforum.

BRIS region Mitt har ansökt om verksamhetsbidrag om 46 190 kronor för verksamhetsår 2018. Det ansökta beloppet skall motsvara 10 kronor per barn i Salems kommun.

§ 16 Ansökan om utökning av feriearbeten 2018

Socialnämnden beslutar att ansöka hos kommunstyrelsen medel med 466.000 kr för att utöka från 50 till 100 feriearbeten sommaren 2018. Medel behöver tillföras arbetsmarknadsavdelningens budget med ovanstående beölopp för att kunna utöka åtagandet till 100 feriearbeten.

Behovet och önskemålen av feriearbeten är avsevärt större än de 50 platser för feriearbete som finns budgeterat. Förra året beslutades en utökning från 50 till 100 platser. Socialförvaltningen föreslår att även för 2018 öka antalet platser till 100. Feriearbete ger en möjlighet till att få arbetserfarenhet, sysselsättning under ett långt sommarlov och en bra start i arbetslivet.

Inom socialtjänsten finns ca 30-talet ungdomar med särskilda behov att prioritera, vilket med 50 platser är svårt att genomföra. Vid en utökning till 100 är det möjligt samt att i övrigt lotta ut platser till sökande ungdomar.

Det är snart dags att annonsera  och för ungdomarna att söka platser samt att planera arbetsplatser.

 

Bygg- och miljönämnden 2018-02-20

§ 4 Bygg- och miljönämndens årsbokslut 2017
Nämnden har tagit del av årsbokslutet.

§ 6 Uppföljning av bygg- och miljönämndens kontroll- och tillsynsplan inom miljöområdet 2017

Antalet genomförda planerade inspektioner år 2017 har varit 138 jämfört med planens beräknade 136. Antalet nyöppnade ärenden under 2017 i miljöenhetens ärendehanteringssystem har uppgått till 414 jämfört med föregående år 328 stycken.

§ 10 Antagande av detaljplan 80-79 för del av Engelsberg 14
En ny detaljplan möjliggör två friliggande småhus i området Engelsberg. Detaljplanen finansieras av fastighetsägaren för Engelsberg 14. Mark tillförs också kommunen utan kostnad genom ett exploateringsavtal, för anläggande av en vändplan.

 

Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-08

§3 Fördelning av föreningsbidrag 2018

Kultur- och fritidsnämnden har 1060 tkr att fördela i föreningsstöd för 2018. Dessa ska fördelas i form av särskilda bidrag, aktivitetsbidrag, grundbidrag, stöd till funktionsnedsatta inom föreningslivet, idrottsstipendium och salemsdagen.

§§5/6 Sommarlovs-/Lovaktiviteter 2018

Salems kommun har tilldelats 190 tkr 2018  för sommarlovsaktivitet och ytterligare 238 tkr för övrig lovverksamhet som kan sökas via Socialstyrelsen. Syftet är att alla barn 6-15 år ska ha möjlighet till aktiviteter under skolloven. Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till hur sommarlovsaktiviteterna ska användas.

§7 Yttrande över detaljplan för Norra Vitsippan

Kultur- och fritidsnämnden har tillfrågats kring Bygg- och Miljöenhetens förslag till detaljplan för kv Norra Vitsippan, Salem. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett bostadsområde med ca 90 st hyresrättslägenheter. Området är tidigare planlagt som parkmark samt allmänt ändamål som vattentorn. Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra mot upprättat förslag till detaljplan för norra Vitsippan.

Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-30

§53 Salems Kommun idrottsstipendium 2017
Kultur- och fritidsnämnden beslutar tilldela 2017 års idrotsstipendium på 10 tkr till 18-årige simmaren Erik Brandt, en av Sveriges bästa simmare i sin årskull och en av landets mest lovande juniorer. Nämndens motivering lyder:

“Erik Brandt är 18 år och simmar för Södertälje Simsällskap. Han är en av Sveriges bästa simmare i sin årskull och en av landets mest lovande juniorer. Bland meriterna märks en finalplats i Ungdoms  OS, Nordisk juniormästare på 100 m frisim och ett flertal medaljer på ungdoms SM.

Erik Brandt är en hårt arbetande ung simmare som med stor hängivenhet satsar på sin idrott. Han är med sin insats och genom sitt personliga engagemang en förebild för andra unga idrottare."
Idrottsstipendiet delas ut vid Kommunfullmäktiges sammanträde 14 december kl. 19.00.

§57 Yttrande över "Vattenplan för Salems Kommun 2017-2021"
Kultur- och fritidsnämnden har tillfrågats kring Bygg- och Miljöenhetens förslag till "Vattenplan för Salems Kommun".

I vattenplanen beskrivs hur Salems kommun arbetar för att kommunens vattenförekomster ska uppnå eller bibehålla god status enligt EUs vattendirektiv. Kommunens yt- och grundvatten ska ha goda förutsättningar för djur och växtliv, för friluftsliv och som dricksvattenresurs. I vattenplanen ges också beskrivningar av kommunens yt- och grundvatten och vilka skyddsvärden som finns.

Nämnden anser att “Konstgräsplaner” stryks ur meningen i Del 1 sidan 29 under rubrik Miljöstörande ämnen ”Undvik anläggande av ytor för barn- och fritidsverksamhet som innehåller ämnen som kan läcka, t. ex. konstgräsplaner”. Kultur- och fritidsnämnden har i övrigt inget att erinra mot upprättat förslag till Vattenplan för Salems Kommun 2017-2021. 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-26

§ 47 Yttrande över idrottshall i Fågelsången

Kultur- och fritidsnämnden har fått yttra sig om att idrottshallen vid skolan i Fågelsången ska dimensioneras med hallytan 40 x 20 m, d v s jämförbar med Skogsängshallen och Säby Sim- och sporthall eller med en mindre hallyta anpassad för skolbruk.

Befolkningsökningen i Salems kommun skapar ett  behov av en ny skola och därmed även av en ny idrottshall för att möta fritidsbehoven samt skolans behov av undervisningsyta för idrottslektionerna. Därför föreslås en investering i en idrottshall för träning för sporter som exempelvis handboll, innebandy, basket och gymnastik på samma yta som tävlingsmåtten 20 x 40 meter.  Syftet med att anlägga idrottshallen i anslutning till den planerade skolan är att möjliggöra en samutnytjning av hallen där skolan använder idrottshallen under dagtid, och kvällar samt helger används hallen för fritidssysselsättning.

Kultur- och fritidsnämnden förordar att en idrottshall med tävlingsmått 20 x 40 m byggs i Fågelsångsskolan.Kultur- och fritidsnämnden förordar vidare att idrottshallen utrustas och utformas även för övrig verksamhet än enbart idrott, t.ex. kulturaktiviteter, större möten, etc. och att storlek på läktare m.m. utformas utifrån de behov som hallen ska fylla för kommunens fritidsaktiviteter.

§ 50 Byggnadsminnesförklaring av Högantorps kvarn

Salems Hembygdsförening har till Kultur- och fritidsnämnden begärt ett stödjande uttalande för föreningens ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län att byggnadsminnesförklara Högantorps kvarn. Högantorps kvarn är belägen i Högantorpsområdet och ligger vid Mälaren nära kommungränsen till Södertälje.

Kvarnen har sitt ursprung från början av 1800-talet och är en av länets få kvarnar som finns kvar och som är möjlig att få i bruk igen. Kvarnen anses unik i sitt slag och bör därför erhålla en byggnadsminnesförklaring anser Salems Hembygdsförening. Byggnadsminnesförklaringar utförs av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Kultur- och fritidsnämnden stödjer Salems Hembygdsförenings förslag att Länsstyrelsen byggnadsminnesförklara Högantorps kvarn.

Bygg- och miljönämnden 2017-10-24

§ 48 Uppdaterat avtal för samordnad energi- och klimatrådgivning
Avtalet ersätter tidigare avtal mellan Salem, Haninge, Huddinge och Tyresö. Avtalet utökas med Nynäshamns kommun. 

§ 49 Strandskyddsdispens längs Karlskronaviksvägen
Strandskyddsdispens beviljas för ny vändplan med parkeringsplatser, ny gångväg med belysning samt hårdgörande och breddande av befintlig väg, i enlighet med lagakraftvunnen detaljplan för Karlskronaviken. Strandskyddet för aktuellt område är ej upphävt i detaljplanen och därför måste dispens sökas för byggnads- och markåtgärder som berör strandskyddszonen.

§ 53 Granskning av detaljplan, del av Engelsberg 14, plan nr 80-79
Planen syftar till att möjliggöra avstyckning samt bebyggelse med två småhus. Planförslaget har varit ute på samråd och remiss under våren 2017 och har reviderats efter inkomna yttranden. Planen ställs nu ut på granskning.

§§ 55-57 Förhandsbesked för flerbostadshus

Har beviljats på fastigheterna Hasseln 11, Salem 19:1 och Salem 19:2. Förslaget innebär att ett flerbostadshus om två plan byggs på respektive fastighet, med sex lägenheter i vardera hus (totalt 18 lgh). Parkeringsnormen har föreslagits till 0,5 parkeringsplatser per lägenhet. Målgruppen är ungdomar/studenter. Förhandsbesked prövar endast i stora drag lämplighet av föreslagen byggnadsåtgärd på en specifik plats. Fullständig prövning görs först efter inlämnad bygglovsansökan. Åtgärderna är i enlighet med gällande detaljplan.

Socialnämnden 2017-06-21

§ 75 Driftbidrag Eternellen 2017

Föreningen Eternellen ansöker om driftsbidrag för verksamhetsåret 2017. Eternellen erbjuder pensionärer gemenskap i form av caféverksamhet, snickeri, textilslöjd, bridge, dans, gymnastik med mera. Eternellen drivs ideellt av pensionärer med ekonomiskt bidrag från kommunen. Verksamheten bedrivs i Säbyhemmets lokaler.

Socialnämnden beviljar föreningen Eternellen driftsbidrag med 10 tkr för år 2017

Socialnämnden 2017-06-13

§ 61 Information om hemsjukvård 2020

Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) har återupptagit arbetet med kommunalisering av hemsjukvården, på initiativ av KSL:s styrelse och landstingsfullmäktige.

Arbetet leds av den politiska styrgruppen Vård i samverkan (VIS) och syftet är att skapa en god, trygg och patientsäker vård i hemmet genom en ökad helhetssyn och samordnad vård och omsorg.

Arbetet på KSL har redan startat, då man med hjälp av det strategiska nätverket för socialtjänst har utsett kontaktpersoner i varje kommun. Under uppdraget kommer man att arbeta nära ett antal arbetsgrupper för olika delar av hemsjukvårdsuppdraget, liksom med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom landstinget.

Enligt tidsplanen ska det finnas ett underlag för handling mellan huvudmännen hösten 2017. Beslut från de 26 kommunernas fullmäktige och landstingsfullmäktige ska finnas senast hösten 2018, med driftstart våren 2020.

Kultur- och fritidsnämnden 2017-05-18

§ 15 Salem kommuns kulturstipendium  2017

2017 år kulturstipendium utdelas till Inas Putres, modersmålslärare i Salems kommun. Genom sin engagerade insats ger hon barnen, och övriga nyanlända, goda möjligheter att integreras i Salems kommun. Hon utgör en bro mellan barnens olika kulturer, den kultur de kommer från och den kultur de kommer till. Hennes insats skapar  trygghet och glädje för både barn, föräldrar och alla oss i Salems kommun.

§ 16 Yttrande över "Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop"

Kulturdepartementet har skickat ut “Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kulturverkansmodellen” till Salems kommun att yttra sig över. Det primära syftet är att öka det regionala inflytandet genom att fördela statliga medel till regional kulturverksamhet. 

§ 19 Yttrande över "Översiktsplan Salems kommun"

Översiktplanen visar på vilken användning av mark som kan ske i kommunen fram till 2030, planering och utbyggnad  av bostäder, trafik, miljöpåverkan, befolkningsutvecklingsprognos.

Bygg- och miljönämnden 2017-05-02

§ 23 Remissutskick av reviderade reservatsföreskrifter och skötselplan för  Garnuddens naturreservat

Bygg- och miljönämnden har godkänt att reviderade föreskrifter för Garnuddens naturreservat skickas på remiss till tekniska utskottet och kultur- och fritidsnämnden, innan antagande av föreskrifterna kan ske. 

§ 26 Timret 2 - Ansökan om tidsbegränsat bygglov för skolpaviljong

Bygg- och miljönämnden har beviljat tidsbegränsat bygglov för skolpaviljong på fastigheten Timret 2. Skolpaviljongen kommer att ligga invid bollplanen vid Säbyskolan. Skateboardparken kommer att flyttas till en annan yta i närheten. Den nya skolpaviljongen ska vara på plats till sommaren. Det tidsbegränsade bygglovet gäller i fem år men kan förlängas till max 10 år. Paviljongen möjliggör tillfälligt fler elevplatser innan den nya skolan på Fågelsången blir färdig.

§ 27 Salem 5:2 - Granskning av detaljplan nr 82-83 (Fårhagen)

Ett nytt 55+ boende uppfört av företaget Bovieran är planerat att uppföras i området Fårhagen på fastigheten Salem 5:2. Eftersom den nu gällande detaljplanen inte ger utrymme för detta, har kommunstyrelsen beslutat om positivt planbesked till att inleda en ny detlajplaneprocess som möjliggör bebyggelse med flerbostadhus. Det nya förslaget har varit ute på samråd och remiss i slutet av år 2016 och 11 yttranden har inkommit, varav fyra utan erinran. Planförslaget har reviderats efter inkomna yttranden. Bygg- och miljönämnden har nu beslutat om att sända det reviderade planförslaget på granskning med standardförfarande, enligt PBL (SFS 2010:900) 5 kap 7§.  

Socialnämnden 2017-04-26

§ 47 Information om ett nytt ersättningssystem för ensamkommande flyktingbarn

Regeringen har den 9 mars 2017 fattat beslut om det nya ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga som träder i kraft den 1 juli 2017. Ersättningarna schabloniseras och kommer att vara lägre än nuvarande nivåer.

Kommuner som har extra stora kostnader med anledning av övergången till det nya systemet kan ansöka om extra ersättning under 2017 och 2018.

Socialnämnden har 2017 1,5 milj kronor som utökning för att klara verksamheten för ensamkommande flyktingbarn. Tillämpningen av regelverket blir enklare och det gör att Migrationsverket kan betala ut ersättningar till kommunerna snabbare.

§ 46 Feriepraktik för ensamkommande flyktingungdomar

Socialförvaltningen har utrett möjligheten att erbjuda feriepraktik samt ersättningsmodell för ensamkommande flyktingungdomar som inte har erbjudits feriearbete. Flertalet av de asylsökande ungdomar har inte arbetstillstånd vilket gör att de inte kan få feriearbete med lön.

Detr visar sig att många kommuner erbjuder ensamkommande flyktingungdomar feriepraktik. Vad gäller finansiering så täcks kostnaderna för ferielöner av statsbidraget som utgår för mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

För Salems del sommaren 2017 skulle det vara mellan 10 - 20 ensamkommande flyktingungdomar som skulle vara aktuella för feriepraktik..

Stimulansbidraget skulle vara cirka 7500 kronor per ungdom och tre-veckors praktikperiod. Totalkostnad för sommaren 2017 blir mellan 75 - 150 tkr.

Bygg- och miljönämnden 2017-03-14

§ 15 behovsutredning för miljöområdet år 2018-2020

Bygg- och miljönämnden ska varje år upprätta en behovsutredning som redovisar hur mycket resurser som behövs för att utföra all kontroll och tillsyn inom kommunen. Sedan år 2011 har av nämnden antagna behovsutredningar visat på ett årligt underskott av en tjänst på miljöenheten. Detta är även fallet för årets behovsutredning. En del av tjänsten skulle vara självfinansierand genom ökade intäkter från tillsyn. I dagsläget måste delar av tillsynen prioriteras bort.

Socialnämnden 2017-03-13

§ 29 Verksamhetsberättelse Anhörigstöd 2016

Anhörigkonsulenten i Salems kommun presenterar sitt arbete under 2016 till nämnden. Stödet har utformas utifrån anhörigas önskemål och behov. Anhöriga som önskar boka tid för samtal får oftast tid inom en vecka. Många kontakter sker också också via telefon, mejl och sms. Anhöriga kommer själva eller med annan familjemedlem. Grupper har ordnats efter önskemål, ibland med fler och ibland bara med 2-3 personer. Tider direkt på morgonen, sen eftermiddag och kvällar efterfrågas av yrkesverksamma och kan erbjudas.

Enskilda samtal: Samtalen sker oftast på anhörigkonsulentens kontor men kan även erbjudas hemma eller på annan lämplig plats. Samtalstiden är oftast  en timme, ibland lite längre. Några anhöriga kommer enstaka gånger, andra vill träffas tätare och sedan ha ett uppehåll och återkomma längre fram.

Anhöriggrupper: Den största anhöriggruppen träffas en gång per månad dagtid, ca 10-15 deltagare vid varje tillfälle, främst make/maka anhöriga.  En annan anhöriggrupp är föräldrar till unga vuxna med NPF diagnos och/eller psykiatrisk diagnos. Den har nu delats upp i två mindre grupper, ena mer inriktad på Bipolär diagnos och den andra Asperger.  Träffarna sker ett par gånger per termin, sen eftermiddag eller kväll. En ny grupp har startat med vuxna barn till äldre föräldrar, som träffas ett par tillfällen per termin på kvällstid.  Nya deltagare kan bjudas in till grupperna.

§ 31 Verksamhetsberättelse Personligt ombud

Under året har 69 uppdragsgivare varit aktuella hos personligt ombud. Dessa personers uppdrag var aktuella hos verksamheten från 3 till 50 veckor, med ett medelvärde på 21 veckor. Arbetet som personligt ombud bygger mycket på mötet med verksamhetens uppdragsgivare, det vill säga det som ofta kallas det direkta klientarbetet.

Under 2016 hade uppdragsgivarna, liksom tidigare år, själva fått bestämma vart de vill träffa ombudet. Detta resulterade i att de 799 förbokade klientmöten verksamheten hade under året skedde 317 av dem på ombudets kontor medan resterande 482 möten var hembesök. Detta kan jämföras med fjolåret då 213 möten skedde på kontoret medan 579 hembesök gjordes. Detta gör att möten på kontoret ökat från att utgöra 27% av det totala antalet möten i fjol till 40% under 2016. Det har med andra ord skett en förskjutning på 13% från hembesök till möten på kontoret, om detta är en trend kommer ombudet  vara observant på under 2017 eftersom socialstyrelsen lägger stor vikt på att ombuds verksamhetens uppdragsgivare själva ska kunna påverka var möten sker.

Kommunfullmäktige 2017-02-23

§ 1 Val av utvecklingsalternativ för Salems centrum 

Kommunfullmäktige beslutade att välja alternativ Beta som utgångspunkt för fortsatt planering av det nya Salems centrum innehållande bostäder, handel, kommunala verksamhetslokaler, park och torg samt nya gator, gångstråk och de parkeringsanläggningar som krävs.

§ 2 Placering av ny grundskola samt planuppdrag

Kommunfullmäktige beslutade att en ny grundskola ska uppföras och att den ska placeras i det markområde som i utredningen benämns Fågelsången.

Motionerna som skulle behandlas vid sammanträdet bordlades och kommer att behandlas på ett extrainsatt sammanträde den 23 mars 2017.

Kommunstyrelsens tekniska utskott 2017-02-22

§ 22 Avsmalning och övergångsställe på Tallsätravägen

I och med projekteringen av detaljplan Solliden har Salems kommuns entreprenör föreslagit en trafikåtgärd för ökad säkerhet i form av en avsmalning som ska anläggas i samband med ett övergångsställe på Tallsätravägen. Gatuenheten bedömer förslaget som bra för att säkra trafikmiljön för gångtrafikanter och uppmärksamma bilister på den här förändringen i trafikmiljön. Övergångsstället och sträckan är även en viktig skolväg där barn passerar dagligen. Kommunstyrelens tekniska utskott beslutade godkänna förslaget.

§ 23 Diskussionärende; Utfart Salem centrum

Utfarten från parkeringen vid Salems centrum har kantats av en del problem, framförallt kring rusningstider. För att se över detta och hitta lämpliga åtgärder har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram åtgärdsförslag. Som huvudsakligt alternativ föreslås att en ny öppning för utfart anläggs mellan befintlig parkering och den mindre parkeringen närmre centrum i kombination med att man stänger av den mindre förbindelsen som tillåter att man svänger vänster direkt in från Säbyhallsvägen. De nya centrumägarna Elisby ställer sig positiva till förslaget och kan tänka sig genomföra åtgärder till en rimlig kostnad. Kommunstyrelsens tekniska utskott diskuterade ärendet under sammanträdet.

Socialnämnden 2017-02-20

§ 06 Årsredovisning 2016

Socialnämndens budgetram för 2016 är 231 487 tkr netto, utfallet  241 482 tkr och underskottet - 9 995 tkr.  Underskottet 2016 är 1 940 högre jämfört med  mars prognosen  och 5 988 tkr högre jämfört med juli prognosen.

2016 års utfall jämfört med utfall 2015 visar en ökad kostnad med 21 359 tkr mellan åren.  Av denna utgör kostnadsökningen för äldre den största delen, cirka 14 500 tkr.

varav de två nya enheterna i Söderby Park utgör en stor del,  9 507 tkr. Hemtjänsten  kostade 3 440 tkr mer 2016 jämfört med 2015.  

Underskottet finns inom äldre- och funktionshinderområdet, dvs insatser för personer som har beviljats insatser utifrån sina behov av stöd och omvårdnad, antingen enligt socialtjänstlagen (SoL) eller enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), vilket leder till svårigheter att minska kostnaderna. Anpassningar kan inte ske genom att minska antalet brukare. Åtgärder som kan vidtas är att ge brukare/klienter en lägre omvårdnadsnivå, t ex  att istället för heldygnsvård ge stöd i hemmet. Anpassningar kan också ske genom att minska den tid brukarna får stöd, minska personalbemanning och genom höjning av avgifter.

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-14

§ 10 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2016

Uppföljningen visar att systemet för systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar tillfredsställande samt att den årliga uppföljningen visar att det systematiska arbetsmiljöarbetet är väl fungerande på samtliga kommunala enheter inom barn-och utbildningsverksamheten i Salem.  

§ 12 Redovisning av skolplikt, elevers frånvaro i Salems kommuns skolor under HT 2016 

Skolplikt gäller från sju årsålder enligt Skollagen 7 kap 10 §. Hemkommunen har en skyldighet att erbjuda utbildning och huvudmannen ska se till att eleven fullgör sin skolgång. Under höstterminen 2016 har förvaltningen mottagit totalt 7 anmälningar om oroande hög frånvaro från skolenheterna. 

Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-09

§ 1 Konstnärlig utsmyckning Rönninge rondell 

Den 20-23 januari hölls en utställning i Villa Skönvik där Linda Shammas skissförslag "Mina paradisfåglar" och Felice Hapetzeders skissförslag "Wilhelmina" presenterades. Omröstningen skedde via pappersröster på Villa Skönvik, Salems kommun och bibliotek,  även via enkät på hemsidan. Den 23 januari avslutades omröstningen med totalt 1031 röster. 83,9% röstade på "Mina paradisfåglar" och 16,1% röstade på "Wilhelmina". 

§ 6 Förslag på namngivning av Rönninge torg

Förfrågan har inkommit om att namnge det nygamla torget vid Rönninge pendeltågsstation efter Wilhelmina af Tibell som haft en stor betydelse för Rönninges samhällsutveckling.   

Bygg- och miljönämnden 2017-02-07
§ 7 Bygg- och miljönämndens årsbokslut

Årets resultat redovisar ett överskott om 73 000 kr. Det är ett positivt resultat som visar att enheten har budget i balans.

§ 8 Högvreten Norra 3 - Nybyggnad av kontors- och lagerbyggnad
Bygglov har beviljats för en kontors- och lagerbyggnad i kommunens nya arbetsplatsområde i närheten av Söderby. Anläggningen är huvudsakligen tänkt att användas för kontorsändamål, delvis med garage och förråd i bottenvåningen.

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-02

§1 Lokalredovisning 2017-2021
Arbetet med barn- och utbildningsnämndens långsiktiga lokalförsörjningsarbete startade våren 2015. Syftet med redovisningen är att i tid ange behov av lokaler på kort och längre sikt. Målet är att lokalbehovsredovisningen ska bidra till att skapa förutsättningar för ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler och leda till att balans uppnås mellan behov, tillgång och efterfrågan på lokaler inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.

§2 Ny grundskola och tillfälliga skollokaler
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommundirektören att genomföra en utredning avseende framtida behov av förskoleplatser och elevplatser samt utreda möjliga placeringar av en ny grundskola. Utredningen, som redovisas i tjänsteskrivelse 2017-01-20: Tjänstemannaförslag om ny grundskola samt uppförande av  temporära skollokaler, visar på ett behov av en ny grundskola för ca 480 elever samt av tillfälliga skollokaler fram till att den nya skolan är klar. Alla antaganden och elevberäkningar har baserats på befolkningsberäkningar utifrån kommande exploateringsplaner i kommunen.

Kommunstyrelsens tekniska utskott 2017-01-16

§ 2 Upphandling av skolpaviljonger
Kommunfullmäktige har uppdragit åt kommundirektören att genomföra en utredning avseende framtida behov av förskoleplatser och elevplatser, samt utreda möjliga placeringar av en ny grundskola. Innan en ny grundskola är uppförd kommer det att finnas behov av temporära skollösningar motsvarande ca 1 150 m2 till de två kommande åren. Beräkningarna visar att det finns behov av fyra paviljonger 2017 och ytterligare två till tre paviljonger 2018 för att täcka behovet. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att inleda upphandling av tillfälliga lokaler för skoländamål.

§ 9 Statlig medfinansiering
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har ansökt om statlig medfinansiering för investeringar på det kommunala vägnätet för år 2017, av Trafikverket Region Stockholm, och blivit beviljad. Medel finns avsatt för olika åtgärdsområden såsom trafiksäkerhet, miljö, cykel, kollektivtrafik och effektivare storstadstrafik. De senaste åren har förvaltningen ansökt om medfinansiering för olika investeringsprojekt och har beviljats statlig medfinansiering för bl.a. utbyggnad av GC-väg i Heliodal, byggnation av gångbanan i Tallsätravägen, ombyggnation av bussterminalen i Rönninge centrum m.m.

 

 

Senast uppdaterad 14 december 2018