Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Medborgarundersökningen

Senaste medborgarundersökningen visar att Salems invånare är fortsatt nöjda med Salem som en plats att bo och leva på.

Varje år deltar Salems kommun i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. I årets undersökning har 161 av 290 kommuner deltagit. Undersökningen når ut till 1200 slumpmässigt utvalda medborgare från 18 år och uppåt, som får möjligheten att svara på frågor om vår kommun och är en del av bedömningen i bilden av hur våra medborgare ser på oss. Undersökningen är en attitydundersökning och mäter alltså inte faktiskt resultat i verksamheterna, utan hur våra medborgare ser på olika frågor. 

Medborgarundersökningen är ett viktigt verktyg för att kommunen ska se vad våra medborgare tycker om kommunen. Resultaten används till del av uppföljningen av kommunens övergripande mål.

Medborgarundersökningen 2021

Årets resultat visar att Salems invånare är fortsatt nöjda med Salem som en plats att bo och leva på. Salemsborna fortsätter att ge höga omdömen om kommunen i medborgarundersökningen men inom några områden är betygen något lägre. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet, integration samt förtroende. Resultaten ger kommunen en bild av invånarnas bedömning av hur kommunen sköter sina verksamheter och vilket inflytande de anser sig ha på kommunens beslut. 

Undersökningen ger ett bra underlag för den egna kommunen samt även möjlighet till jämförelser mellan kommuner. Från och med år 2021 har SCB:s medborgarundersökning fått en nytt format där frågorna är nya och svaren redovisas i andelar utifrån frågans svarsalternativ. Denna förändring gör att resultaten går ej jämföra med medborgarundersökningar som gjorts före 2021.  

Kommunens verksamheter får fortsatt bra betyg

SCB:s undersökning visar att hela 96,8% anser att Salems kommun är en bra plats att leva och i, det är ett mycket gott betyg och högre än snittet i riket som ligger på 91,9% och 92,1% i Stockholms län. Vidare visar undersökningen att 73,7% av Salemborna kan tänka sig att rekommendera andra att flytta in till kommunen, ett mycket glädjande resultat att jämföra med snittet i riket som ligger på 62,3%.

Områden som fått bra betyg i attitydundersökningen är grundskola och äldreomsorg, och medborgarna upplever dessutom ett bra bemötande från tjänstepersoner och ett gott förtroende för våra förtroendevalda. Våra medborgares upplevelse av boendemiljön är hög med närhet till natur och goda möjligheter till boende och kommunikationer. 

De områden som får ett lägre betyg är trygghet vilket är ett område som har ett lågt resultat i hela landet, samt kulturliv och mötesplatser.

Högt förtroende för kommunen

Salemborna har ett högt förtroende för att kommunens politiker och tjänstepersoner arbetar för kommunens bästa med och med genomarbetade beslut. De uppger att de får ett gott bemötande vid kontakt med kommunens medarbetare och det fungerar bra att få svar på frågor. 

Områden för förbättring

Utifrån undersökningens resultat anser Salemborna att andelen laddstationer för elfordon är för låg i kommunen samt informationen om hur den enskilda kan minska sin miljö- och klimatpåverkan. Trygghet är ett område som bland de flesta kommuner har fått ett lågt värde och så även i Salem och handlar om områden både inom kommunens verksamheter men även om andra faktorer såsom hot och våld på nätet, terrorhot och inbrottsförsök. 

Fortsatt arbete med resultatet 

Resultatet från undersökningen analyseras för att se vilka förbättringsområden som ska prioriteras i kommunens arbete. Undersökningen är central i vår interna utvärdering inom alla förvaltningar. 

Vi tackar alla medborgare som har bidragit genom att svara på enkäten.

Senast uppdaterad 01 februari 2022