Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Underrättelse om granskningsutlåtande - Detaljplan för Södra Hallsta, plan nr 81-72

Efter att förslag till Detaljplan för Södra Hallsta, plan 81-72, varit föremål för granskning planeras nu för beslut om antagande av planen. Detaljplanen var utställd för granskning under perioden 17 maj och 14 juni 2022. Detaljplanen avses behandlas för antagande av Kommunfullmäktige den 20 april.

Förslag till detaljplan för Södra Hallsta upprättades i mars 2021. Plansamråd pågick under perioden 15 april - 20 maj 2021. Information om samrådet skickades ut enligt sändlista till remissinstanser och berörda sakägare enligt fastighetsförteckningen. Samrådsförslaget visades i kommunhusets entré och i biblioteket Murgrönan samt på kommunens hemsida, www.salem.se/bygga-bo-miljo/kommunens-planarbete/detaljplaner/pagande-detaljplaner/. Annons om samråd publicerades i lokaltidningen Mitt i Botkyrka/Salem den 17-23 april 2021. Med anledning av Coronapandemin genomfördes tre digitala samrådsmöten. Samrådsmöten hölls den 26 april kl 18:00-19:30, den 27 april kl 18:00-19:30 och den 12 maj kl 18:00-19:30. Vid de två första tillfällena deltog ett 20-tal sakägare. Till tillfället den 12 maj gick en öppen inbjudan ut till allmänheten och totalt deltog 15 personer. 

Granskning av planförslaget pågick under perioden 17 maj - 14 juni 2022. Information om granskningen skickades ut enligt sändlista till remissinstanser och berörda sakägare enligt fastighetsförteckningen. Granskningsförslaget visades i kommunhusets entré och i biblioteket Murgrönan samt på kommunens hemsida, www.salem.se/bygga-bo--miljo/kommunens-planarbete/detaljplaner/pagande-detaljplaner/. Annons om granskning publicerades i lokaltidningen Mitt i Botkyrka/Salem den 21 - 27 maj 2022.

 Under samråd och granskningen har det varit möjligt att lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. De skriftliga synpunkter som inkommit under samråd och granskning finns redovisade i ett granskningsutlåtande, tillsammans med kommunens svar. I granskningsutlåtandet redovisas även de viktigaste revideringar som skett under planarbetet. Granskningsutlåtande och samtliga planhandlingar fram till och med granskning finns tillgängliga på kommunens hemsida: https://www.salem.se/bygga-bo--miljo/kommunens-planarbete/detaljplaner/pagande-detaljplaner/sodra-hallsta/


I området Södra Hallsta, i Rönninges centrala delar, planeras för ett nytt bostadsområde med cirka 300 bostäder. Den nya bebyggelsen planeras längs med Salemsvägens sträckning för att forma en förlängning av Rönninge centrum. Inom området föreslås bostäder i radhus och flerbostadshus med en variation av hyresrätter och bostadsrätter. I ett av flerbostadshusens bottenvåning möjliggörs ett LSS-boende. En ny förskola för 100 barn planeras i Södra Hallstas norra delar. Södra Hallsta innefattar en mindre del av ett större skogsområde som fortsätter norrut mot Bornsjön.


Cecilia Törning

E-post: cecilia.torning@salem.se

Läs underrättelsen som PDF här. 

Senast uppdaterad 21 december 2022