Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Frågor och svar

Här finner du vanligt förekommande frågor och svar gällande den nya stadsdelen i centrala Salem. Frågorna uppdateras och fylls på löpande.

Jag har inte fått hem tidningen med de två förslagen.

Tråkigt att höra! Du kan läsa tidningen digitalt här på webben.

Varför ska ni bygga ett medborgarhus?

Ett nytt medborgarhus är en del av kommunens investering för att omvandla Salems stadskärna till en attraktiv plats att besöka, vistas i och inte minst bo i. Dessutom har både Murgrönan och nuvarande kommunalhuset med åren blivit omoderna och slitna. Inom en inte alltför avlägsen framtid är de i behov av omfattande upprustning, alternativt att ersättas helt. När nu hela området kommer omvandlas är det sistnämnda alternativet mer lämpligt.

Vad händer med biblioteket och bions lokaler om murgrönan rivs?

Motsvarande funktioner kommer att inrymmas i det nya medborgarhuset.

Kommer det byggas hyresrätter eller bostadsrätter?

Det kommer byggas både bostadsrätter och hyresrätter. 

Hur resonerar ni kring tillgänglighet för alla?

I arbetet med att ta fram strukturplanen har vi tagit hänsyn till gällande bestämmelser om tillgänglighet. T.ex. är förslagets gator, gång- och cykelstråk anpassade så att det är möjligt att ta sig fram med t.ex. rullstol eller rullator och hus är förstås placerade så att de alltid ska vara möjliga att nå även med taxi, färdtjänst eller ambulans.

Man ska dock tänka på att strukturplanen görs i ett mycket översiktlig och i tidigt skede. Det är i kommande framtida skeden som detaljplaneskedet och därefter i projekteringsskedet som man utför noggranna kontroller av tillgängligheten.

Vad kommer hända med parkeringen?

De sex rader med parkeringsplatser närmast köpcentrumet blir kvar. Marken ägs inte av kommunen och ingår därför inte i projektet. De 38 parkeringsplatserna i raden närmast bollplanen tas bort om medborgarhuset och flerbostadshuset på bollplanen byggs. De ersätts med ca 80 nya parkeringsplatser i ett p-hus under medborgarhuset. 

Vad ska medborgarhuset innehålla?

Tanken är att samtliga Salembor ska kunna besöka ett nytt bibliotek, träffas i moderna samlingslokaler och besöka nya, yteffektiva kommunala kontorslokaler. Exakt innehåll kommer preciseras längre fram.

När kommer den nya stadskärnan vara färdigt?

Det är en stor omvandling och kommer därför ta tid. Om detaljplanearbetet börjar i höst kan de första spadtagen tas om 2-3 år. Flerbostadshus tar generellt sett ungefär 18 månader att bygga och allt kan inte byggas samtidigt så man kan nog räkna med att helt färdigt blir inte Salems stadskärna förrän om ca 8-10 år.

Vad händer efter att alla skickat in sina synpunkter?

Inkomna skriftliga synpunkter blir ett av flera underlag i det detaljplanearbete som är tänkt att inledas i höst. 

När kommer regelrätt medborgardialog?

Arbetet med att ta fram ny detaljplan för området styrs av plan- och bygglagen (PBL) och beräknas pågår i ca två år. Vid två tillfällen kommer utkast till detaljplanen offentliggöras. Då kommer grannar, näringsidkare och Salemborna i allmänhet få möjlighet att komma med synpunkter på utkasten innan kommunfullmäktige antar detaljplanen. Innan planen vinner laga kraft finns dessutom möjligheter att överklaga planen.

Varför är inte Salem centrum (köpcentrum) med i förslaget?

Kommunen har fört ingående förhandlingar med ägarna om att också ta med Salems köpcentrum i planerna, förhandlingar som tills vidare inte lett till något resultat. I nuläget är detta en strukturplan för området kring Salem Centrum, men vi stänger inga dörrar för att återuppta diskussionerna i ett senare skede. 

Hur många bostäder kommer byggas?

Kommunen planerar för ungefär 600 nya bostäder.

Saknar du svar på just din fråga?

Skicka ett mejl till kommunikation@salem.se med din fråga.

Senast uppdaterad 12 maj 2021