Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Salems stadskärna växer fram - förslag till strukturplan

Salems kommun planerar för omfattande nybyggnation i Salems centrumområdet för att skapa en attraktiv boendemiljö med nya bostäder, gång- och cykelstråk samt ett nytt medborgarhus. Tanken är att utveckla området kring Salems centrum, det vill säga fd Skyttorpsskolans mark, Säby bollplan samt den kommunala marken där bland annat kommunhuset, Salems bibliotek och Murgrönan idag finns.

Så här ser Salems centrum ut idag

Vad används strukturplanen till?

Vi har nu tagit fram en strukturplan, som är ett tidigt förslag på hur Salems stadskärna kan utvecklas. Förslaget illustreras nedan och visar dels befintliga byggnader, gator och torg, och dels tänkbar placering av nya byggnader (markerade i vit färg) och nya gångstråk och gatunät.

En strukturplan är ett tidigt förslag på hur Salems stadskärna kan utvecklas och växa fram. Planen kommer att användas som startpunkt för kommande, mer detaljerad planering som troligtvis kommer pågå i ungefär två år. Förslaget till strukturplan är därför inget ”facit” på hur det kommer bli, men ger ändå en god fingervisning om centrala Salems framtida utseende och utformning.

Illustrationsplan (högerklicka i bilden och välj "öppna bild i ny flik" för att se en större bild).

Bostäder

Förslaget till strukturplan gör det möjligt att bygga omkring 600 nya bostäder. Ett viktigt mål är att skapa ett varierat utbud. Det ska skapas bostäder med varierande storlek, från 1:or upp till lägenheter med 5-6 rum, och att det ska byggas både bostadsrätter och hyresrätter. I förslaget är bostäderna fördelade på åtta kvarter. De flesta hus har fyra våningar, några har fyra våningar plus ytterligare 1-2 indragna våningar högst upp. Tre av kvarteren har utsikt över den nya parken.

Längst i norr rivs nuvarande Skyttorpskolan och ersätts med fem bostadskvarter. Varje bostadskvarter har egen skyddad innergård och tanken är att Skyttorpkvarteren blir bilfria och därmed trevligare och tryggare för fotgängare, cyklister och barn. Eftersom bostadshusen inte har garage under sig går det att göra gårdarna grönare med riklig växtlighet och fullstora träd. På en del av nuvarande bollplanen, bredvid nya medborgarhuset finns plats för ett bostadskvarter med utsikt över parken. När nya medborgarhuset är färdigbyggt rivs nuvarande kommunalhuset och Murgrönan och ersätts med bostadskvarter.

Medborgarhuset

Ett nytt medborgarhus byggs på nuvarande bollplanens sydvästra del och ”granne” med simhallen och idrottshallen. Medborgarhuset kommer husera kommunens utåtriktade verksamhet som t.ex. bibliotek, scen, möteslokaler och servicecenter för kommuninvånarna. I huset ryms även kommunens administration. Exakt innehåll är inte bestämt i nuläget utan kommer arbetas fram parallellt med att detaljplanen för området tas fram.

Parkeringshus

I Skyttorpkvarteren är förslaget att behovet av boendeparkering löses med ett parkeringshus med in/utfart från Skyttorpsvägen. Det bidrar till att göra Skyttorpkvarteren bilfritt. Eventuellt kan en sida av parkeringshuset bestå av bostäder vilket i så fall döljer del av själva parkeringshuset.

Under bostadskvarteret på bollplanen finns plats för boendeparkering. Under medborgarhuset finns möjlighet att skapa omkring 80 besöksparkeringsplatser som kompletterar köpcentrums kundparkering (som tillhör köpcentrumet). 

Förskola

Det kommer behövas en ny förskola i området. Exakt placering är inte bestämd utan studeras närmare under detaljplanearbetet. Bland de möjligheter som kommer utredas är att förskolan inryms i bottenvåningen på något av kvarteren i Skyttorp som vetter mot parken. På så sätt får förskolan både fint ljusläge och förskolegård direkt utanför, samt tillgång till stora grönytor i parken.

Park

En helt ny park föreslås anläggas mitt i området. Parken inramas av Skyttorpkvarteren på ena sidan och av medborgarhuset och bostadskvarteret på bollplanen. Genom parken bevaras gång- och cykelstråket från Fågelsången, under Säbytorgsvägen och vidare mot nordvästra delarna av kommunen. Exakt utformning och innehåll i parken är inte bestämt men målbilden är att den ska utgöra ett vackert grönt inslag i Salems stadskärna som är trevligt att vistas i, trygg att promenera igenom eller vacker att bara titta på. 

Torg och gångstråk

En bärande idé i förslaget till strukturplan är att i så stor utsträckning som möjligt utforma Salems stadskärna så att gående och cyklister prioriteras. Det sker bl.a. genom att satsa på nybyggda eller kraftigt upprustade gång- och cykelstråk och nya torg. Salemstråket är ett sådant stråk som i söder börjar ända nere vid Säbylunden och plaskdammen och sedan går fram över nuvarande Säbytorg förbi de nya bostadskvarteren på Murgrönantomten och kommunalhustomten, går vidare mellan köpcentrum, kundparkeringen och simhallen, förbi nya medborgarhuset, vidare över nya parken och slutar uppe i de nya bostadskvarteren i Skyttorp. Salemstråket förbinder flera nya eller nygamla torg. Ett terrasserat torg knyter ihop Säbylunden och Säby torg. Ett kulturtorg skapas mellan medborgarhuset och simhallen och ett lokalt litet torg skapas uppe i bilfria Skyttorp. Stråket knyter ihop flera målpunkter i området och blir naturlig förbindelse från söder till norr. 

Övergripande idé bakom förslaget till strukturplan

Ett övergripande mål för hela utvecklingen är att utveckla området Salems centrum till Salems stadskärna. När förslaget till strukturplan har arbetats fram har det därför funnits några viktiga principer att förhålla sig till.

Flexibelt och robust

Struktur ska klara av förändrade förutsättningar över tid och så långt möjligt inte blockera framtida utveckling av angränsande områden. Av praktiska skäl måste strukturplanen gå att bygga i etapper. 

Småstadsidentitet

Strukturplanen ska resultera i en tät och stadsmässig del av Salem och ge småstadskvaliteter som trivsam skala på byggnader, en miljö som är lätt att orientera sig i och trygg att vistas i. Strukturplanen ska bidra till att utveckla Salem stadskärna som destination med utgångspunkt i vardagslivet genom att stärka platser för kultur, rekreation, arbete och kommersiella funktioner.

Lokal attraktivitet

Salems stadskärna ska bli en plats som man besöker därför att man vill vistas där och inte bara för att man måste uträtta viktiga ärenden där. Strukturplanen ska skapa förutsättningar för en stor variation av publika platser. Det ska finnas en upplevelserikedom och platsspecifika lösningar som bidrar till en levande, aktiv och hälsosam stadsdel året runt.

Senast uppdaterad 02 augusti 2021