Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Salems nya stadskärna tar form

Salems kommun planerar för en omfattande nybyggnation i Salems centrumområdet för att skapa en attraktiv boendemiljö med nya bostäder, gång- och cykelstråk samt ett nytt medborgarhus. Tanken är att utveckla området kring Salems centrum, det vill säga fd Skyttorpsskolans mark, Säby bollplan samt den kommunala marken där bland annat kommunhuset, Salems bibliotek och Murgrönan idag finns.

Målbild för Salems stadskärna

I de nybyggda delarna av Salems stadskärna ska ungefär 1 000 salembor bo i 600 nya lägenheter, bostadsrätt och hyresrätt. Vi vill bygga ett medborgarhus där samtliga Salemsbor ska kunna besöka ett nytt bibliotek, träffas i samlingslokaler och besöka nya, yteffektiva kommunala kontorslokaler. Fler kommer alltså att bo och vistas i centrumområdet, det ger också fler besökare och kunder till affärerna i Salems köpcentrum. Det gröna stråket från öster till väster, genom den nya parken där bollplanen idag ligger, är dominerande i förslaget.

Framtagande av ny detaljplan pågår

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra utvecklingen påbörjades vintern 2021/2022. Under våren 2023 kommer ett första förslag till detaljplan skickas på samråd. Samrådet innebär att grannar, fastighetsägare, företagare och alla Salemsbor får möjlighet att studera förslaget, ta del av genomförda utredningar och komma med synpunkter och förslag. Inkomna synpunkter ligger sedan till grund för fortsatt utvecklingsarbete. En färdig detaljplan beräknas kunna beslutas av kommunfullmäktige våren 2025.

Enligt beslut i kommunfullmäktige i juni 2021 ska detaljplanearbetet ta sin utgångspunkt i strukturplanen som togs fram våren 2021. Förslaget till strukturplan är inget ”facit” på hur det kommer bli, men ger ändå en viss fingervisning om centrala Salems framtida utseende och utformning. Den färdiga detaljplanen blir å andra sidan helt styrande för vad som går att gå att bygga.

Mer detaljer om hur detaljplanearbete går till finns här.

Salems centrum idag

Mer om målsättningen för detaljplanearbetet

Högerklicka på bilden och välj "Öppna bild i ny flik" för en större bild där man kan zooma in.

Bostäder

Förslaget till detaljplan ska göra det möjligt att bygga omkring 600 nya bostäder. Ett viktigt mål är att skapa ett varierat utbud. Det ska skapas bostäder med varierande storlek, från 1:or upp till lägenheter med 5-6 rum, och att det ska byggas både bostadsrätter och hyresrätter. De flesta hus kommer har fyra våningar, några har fyra våningar plus ytterligare 1-2 indragna våningar högst upp. Tre av kvarteren beräknas ha utsikt över den nya parken.

Längst i norr rivs nuvarande Skyttorpskolan och ersätts med bostadskvarter. Varje bostadskvarter har egen skyddad innergård och tanken är att Skyttorpkvarteren blir bilfria och därmed trevligare och tryggare för fotgängare, cyklister och barn. Eftersom bostadshusen inte har garage under sig går det att göra gårdarna grönare med riklig växtlighet och fullstora träd. På en del av nuvarande bollplanen, bredvid nya medborgarhuset finns plats för ett bostadskvarter med utsikt över parken. När nya medborgarhuset är färdigbyggt rivs nuvarande kommunalhuset och Murgrönan och ersätts med bostadskvarter.

Medborgarhuset

Plats för ett nytt medborgarhus reserveras på nuvarande bollplanens sydvästra del och ”granne” med simhallen och idrottshallen. Medborgarhuset kommer husera kommunens utåtriktade verksamhet som t.ex. bibliotek, scen, möteslokaler och servicecenter för kommuninvånarna. I huset ryms även kommunens administration. Exakt innehåll är inte bestämt i nuläget utan kommer arbetas fram parallellt med att detaljplanen för området tas fram.

Parkeringshus

I Skyttorpkvarteren är förslaget att behovet av boendeparkering löses med ett parkeringshus med in/utfart från Skyttorpsvägen. Det bidrar till att göra Skyttorpkvarteren bilfritt. Eventuellt kan en sida av parkeringshuset bestå av bostäder vilket i så fall döljer del av själva parkeringshuset.

Under bostadskvarteret på bollplanen finns plats för boendeparkering. Under
medborgarhuset finns möjlighet att skapa omkring 80 besöksparkeringar som
kompletterar köpcentrums kundparkering (som tillhör köpcentrumet). 

Park

En helt ny park föreslås anläggas mitt i området. Parken inramas av Skyttorpkvarteren på ena sidan och av medborgarhuset och bostadskvarteret på bollplanen. Genom parken bevaras gång- och cykelstråket från Fågelsången, under Säbytorgsvägen och vidare mot nordvästra delarna av kommunen. Exakt utformning och innehåll i parken är inte bestämt men målbilden är att den ska utgöra ett vackert grönt inslag i Salems stadskärna som är trevligt att vistas i, trygg att promenera igenom eller vacker att bara titta på. 

Torg och gångstråk

En utgångspunkt för detaljplanearbetet är att i så stor utsträckning som möjligt utforma Salems stadskärna så att gående och cyklister prioriteras. Det sker bl.a. genom att satsa på nybyggda eller kraftigt upprustade gång- och cykelstråk och nya torg. Salemstråket är ett sådant stråk som i söder börjar ända nere vid Säbylunden och plaskdammen och sedan går fram över nuvarande Säbytorg förbi de nya bostadskvarteren på Murgrönantomten och kommunalhustomten, går vidare mellan köpcentrum, kundparkeringen och simhallen, förbi nya medborgarhuset, vidare över nya parken och slutar uppe i de nya bostadskvarteren i Skyttorp. Salemstråket förbinder flera nya eller nygamla torg. Ett kulturtorg skapas mellan medborgarhuset och simhallen och ett lokalt litet torg skapas uppe i bilfria Skyttorp. Stråket knyter ihop flera målpunkter i området och blir naturlig förbindelse från söder till norr.

Frågor och svar

Besök gärna vår sida Frågor och svar. Om du har ytterligare frågor som inte besvaras på den sidan, mejla kommunikation@salem.se.

Senast uppdaterad 31 augusti 2022