Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för Södra Hallsta, plan 81-72

Förslaget till detaljplan för Södra Hallsta var ute för granskning mellan den 17 maj och 14 juni. Tack till er som inkom med synpunkter! Inkomna synpunkter finns redovisade och besvarade i granskningsutlåtandet.

 I området Södra Hallsta, i Rönninges centrala delar, planeras för e􀆩tt nytt bostadsområde med cirka 300 bostäder. Den nya bebyggelsen planeras längs med Salemsvägens sträckning för att􀆩 forma en förlängning av Rönninge centrum.

Inom området föreslås bostäder i radhus och flerbostadshus med en varia􀆟ton av hyresrä􀆩tter och bostadsrä􀆩tter. I e􀆩tt av flerbostadshusens bo􀆩ttenvåning möjliggörs ett􀆩 LSS-boende. En ny förskola för 100 barn planeras i Södra Hallstas norra delar. Södra Hallsta innefattar en mindre del av ett􀆩 större skogsområde som fortsä􀆩tter norrut mot Bornsjön.

Genom planområdet kommer en ny tvärförbindelse a􀆩tt anläggas med sy􀅌fte att􀆩 avlasta Rönninge centrum från biltrafik och fungera som in- och u􀆞tfart 􀆟till det nya bostadsområdet. Salemsvägen får en ny utformning med bredare gång- och cykelbana, två nya busshållplatser och en cirkula􀆟tionsplats. Centralt inom bostadskvarteret planeras en större bostadsgård för lek och utevistelse för samtliga boende inom området. Fundamenten från Rönninges gamla dansbana finns kvar inom området. I samband med uppförande av det nya bostadskvarteret planeras en ny dansbana, på samma plats som 􀆟 tidigare. Delar av planområdets skogspar􀆟tier kommer a􀆩tt bevaras och kommer fortsa􀆩tt kunna ny􀆩ttjas för naturlek och rekrea􀆟tion.

Planområdets läge

Planområdet är beläget cirka 500 meter norr om Rönninge centrum med Salemsvägen i öster och Rönningevägen i väster. 

Illustrationsplan över planförslaget. Nivå Landskapsarkitektur AB

Planskede

Inför antagande.

Bakgrund

Salems kommun förvärvade marken inom planområdet år 2015. År 2017 hölls en intresseanmälan/tävling att förvärva och exploatera marken för bostadsbebyggelse. Ett 30-tal exploatörer deltog och kommunen valde att gå vidare med två exploatörer, Sveafastigheter Utveckling AB och Vestigia Fastigheter AB. Kommunstyrelsen uppdrog den tredje december 2018, § 107, bygg- och miljönämnden att upprätta detaljplan för Södra Hallsta.

Planförslaget var ute på samråd mellan den 15 april och den 20 maj 2021. 

Kontaktpersoner

Planarkitekt
Johanna Henningsson
08 532 592 20
johanna.henningsson@salem.se

Planarkitekt
Cecilia Törning
08 532 592 15
cecilia.torning@salem.se 

Senast uppdaterad 21 december 2022