Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Frågor och svar

Nedan finns vanliga frågor och svar om Salems stadskärna.

Hur kan jag lämna synpunkter på detaljplaneförslaget?

Läs mer om hur du lämnar synpunkter på startsidan för stadskärnan. Observera att du behöver lämna synpunkter skriftligt för att kommunen ska kunna lämna svar på synpunkter, se nästa fråga.

Vad händer efter att alla skickat in sina synpunkter?

Inkomna skriftliga synpunkter sammanfattas i en samrådsredogörelse där kommunen också beskriver kortfattat hur synpunkterna kommer att beaktas i fortsatt detaljplanearbete. Så småningom skickas ett reviderat förslag ut på ny granskning. Då får medborgarna, grannar, företagare och remissinstanser en ny möjlighet att komma med synpunkter. Kommunen tar efter det fram ett slutförslag. Det är därefter kommunfullmäktige som beslutar om att anta den färdiga planen. 

Jag gillar inte delar av förslaget, kan jag överklaga?

I samrådsskedet, som pågår 10 november till 12 december, kan du lämna in synpunkter som kommunen kommer att ta ställning till i fortsatta arbetet. Det samma gäller när ett reviderat förslag går ut på granskning, preliminärt våren 2024. Om kommunfullmäktige senare beslutar att anta (godkänna) detaljplanen och det finns något du inte är nöjd med kan du överklaga det beslutet. 

När kommer stadskärnan stå färdig?

Det är en stor omvandling och kommer därför ta tid. En färdig detaljplan beräknas kunna antas av kommunfullmäktige kvartal 4, 2024. Därefter inleds en fas för att bygga den infrastruktur som behövs, t.ex. gator, vatten & avlopp, el, fjärrvärme och fiber. Bostadshusbebyggelse kan tidigast påbörjas 2026. Flerbostadshus tar generellt sett ungefär 18 månader att bygga och allt kan inte byggas samtidigt. Takten i bostadsbyggande påverkas mycket av konjunktur och ränteläge. Man kan nog räkna med att helt färdigt blir inte Salems stadskärna förrän om cirka 7-10 år.

Hur många bostäder kommer att byggas?

Kommunen planerar för ungefär 600 nya bostäder. Bostäderna byggs av privata byggföretag och bostadsutvecklare och inte av kommunen.

Kommer det byggas hyresrätter, bostadsrätter och småhus?

Det kommer byggas både bostadsrätter och hyresrätter. Förslaget till detaljplan innehåller ingen plats för småhus. 

Kan jag ställa mig i kö för en bostad redan nu?

Bostäderna byggs inte av kommunen utan av privata byggföretag och bostadsutvecklare. De tar normalt inte emot intresseanmälningar förrän detaljplanen närmar sig antagande vilket väntas kunna ske tidigast årsskiftet 2024/2025.

Fler boende leder till fler bilar, var ska alla parkera?

Hela behovet av ny boendeparkering ryms i parkeringshus och dels i parkeringsgarage. Det kommer inte vara tillåtet med för boendeparkeringar på gatan. Antalet parkeringsplatser per bostad planeras vara ca 0,75. Det är på samma nivå som det faktiska bilinnehavet i förhållande till bostäder i befintliga flerbostadshus i Salem.

Hur kommer trafiken fungera med så många nya boende?

Kommunen har låtit göra en noggrann, oberoende, trafikutredning och utformat gator, in och utfarter baserat på resultatet av utredningen. Infarten/utfarten till centrumparkeringen kommer signalregleras för att möjliggöra tryggare och effektivare trafikflöde. Det är endast ett av bostadskvarteren som kommer behöva använda samma infart. Infart/utfart till Skyttorpskvarterens parkeringshus ligger på Skyttorpvägen. Garagen under bostäderna i södra delen av området nås från Fredriksbergsvägen. 

Varför ska ni bygga ett medborgarhus?

Ett nytt medborgarhus är en del av kommunens investering för att omvandla Salems stadskärna till en attraktiv plats att besöka, vistas i och inte minst bo i. Dessutom har både Murgrönan och nuvarande kommunhuset med åren blivit omoderna och slitna. Inom en inte alltför avlägsen framtid är de i behov av omfattande upprustning, alternativt att ersättas helt. När nu hela området kommer att omvandlas är det sistnämnda alternativet mer lämpligt.

Vad ska medborgarhuset innehålla?

Tanken är att samtliga Salembor ska kunna besöka ett nytt bibliotek, träffas i moderna samlingslokaler och besöka nya, yteffektiva kommunala kontorslokaler. Exakt innehåll kommer att preciseras längre fram.

Vad händer med biblioteket och andra lokaler om murgrönan rivs?

Motsvarande funktioner kommer att inrymmas i det planerade medborgarhuset.

Hur resonerar ni kring tillgänglighet för alla?

I arbetet med att ta fram förslag till detaljplan har vi tagit hänsyn till gällande bestämmelser om tillgänglighet. T.ex. är förslagets gator, gång- och cykelstråk anpassade så att det är möjligt att ta sig fram med t.ex. rullstol eller rullator. Entréer är förstås placerade så att de alltid ska vara möjliga att nå även med taxi, färdtjänst eller ambulans.

Varför är inte Salem centrum (köpcentret) med i förslaget?

Kommunen har fört ingående förhandlingar med ägarna om att också ta med Salems köpcentrum i planerna, förhandlingar som tills vidare inte lett till något resultat. Kommunen har i det läget valt att gå vidare med förslag på detaljplan för den mark kommunen äger, men vi stänger inga dörrar för att återuppta diskussionerna i ett senare skede. 

Vad kommer hända med centrumparkeringen?

De sex rader med parkeringsplatser närmast köpcentrumet blir kvar. Marken ägs inte av kommunen och ingår därför inte i projektet. De 38 parkeringsplatserna i raden närmast bollplanen tas bort om medborgarhuset och flerbostadshuset på bollplanen byggs. De ersätts med cirka 80 nya parkeringsplatser i ett p-hus under medborgarhuset. 

Hur mycket kommer bygget av stadskärnan kosta?

När detaljplanen är klar kommer kommunen erbjuda bostadsutvecklare eller byggföretag att köpa mark för att bygga på. Intäkterna för detta täcker med bred marginal alla kostnader för kommunen för att bygga allmän platsmark (gator, torg, park, gång- och cykelstråk. Kostnaden för att bygga medborgarhuset ligger utanför den beräkningen.

Senast uppdaterad 14 november 2023