Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för Solliden, plan 80-60

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 1 oktober 2015. Den 23 september 2016 tog Mark- och miljööverdomstolen beslutet att inte ge prövningstillstånd till klagande. Detaljplanen vann därmed Laga kraft 2016-09-23.

Planområdets läge

Sollidens planområde ligger i sydvästra Rönninge. Planområdet gränsar i norr mot Gustavslund, i öster mot Högbacka, i söder mot Ekdalen/Källdalen och i väster mot Uttringevägen.

Planens syfte

Området planläggs för villabebyggelse. Alla fastigheter ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Planen ska också möjliggöra bebyggelse på de obebyggda tomterna i området. Större tomter ska kunna delas.

När kommunalt VA dras fram ska också de allmänna vägarna byggas ut. Gång- och cykelförbindelserna utvecklas. På vissa håll kommer nya kvartersvägar att behövas för att nå den nya bebyggelsen. Dessa vägar är avsedda att bli gemensamhetsanläggningar som berörda fastighetsägare ansvarar för. Möjligheten att gå mellan naturområden ska tas tillvara.

Planskede

Detaljplanen har vinnit laga kraft. 

Senast uppdaterad 20 juni 2018