Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för kv Soldalen m fl i södra Rönninge, plan 80-53

Detaljplanen vann laga kraft den 29 september 2009.

Gatukostnadsutredningen godkändes av kommunfullmäktige den 26 februari 2009.

En dagvattendamm för rening av dagvatten har nyligen byggts inom planområdet i sluttningen ner mot sjön Uttran.

Planområdets läge

Planområdet ligger i södra Rönninge, vid Sandbäcksvägen och gränsar i söder mot sjön Uttran. I öster mot befintlig villabebyggelse och i väster mot villa Sandbäck och skogsmark (planområdet Sandbäck).

Planens syfte

Området avses förtätas med nya villatomter och kommunala va-ledningar och gator skall byggas ut i området. Lokalt omhändertagande av dagvatten skall ske i möjligaste mån. Våtmarken vid Soldalsvägens förlängning bevaras som naturmark.

Senast uppdaterad 04 juli 2018