Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för Hjorten 8, plan 80-74

Detaljplanen vann laga kraft den 11 november 2015

Detaljplanen upprättades enligt PBL (SFS 2010:900) med enkelt planförfarande enligt 5 kap. 7§

Planområdets läge

Planområdet är beläget i södra Rönninge cirka 450 meter söder om Rönninge centrum.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att kunna stycka av fastigheten till två fastigheter. Gällande detaljplan antagen 1947 hindrar inte avstyckning, men för fastigheten gäller samtidigt en fastighetsplan (upprättad tomtindelning), fastställd 1953, som anger att fastigheten endast får vara en tomt. För att möjliggöra avstyckning fordras det att fastighetsindelningsbestämmelsen i gällande fastighetsplan om tomtindelning upphävs. Detta görs genom att en ny detaljplan upprättas för fastigheten.

Senast uppdaterad 04 juli 2018