Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för Heliodal, plan 80-59

Detaljplanen vann laga kraft den 11 april 2016.

Detaljplanen för Heliodal antogs av kommunfullmäktige 2014-10-02. Planen överklagades till Länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen (MMD) och mark- och miljööverdomstolen (MÖD). 2016-04-11 beslutade MÖD i mål nr P 10898-15 att fastställa kommunfullmäktiges antagandebeslut. Domen kan inte överklagas.

Gatukostnadsutredningen för Heliodal och Solliden godkändes av Kommunfullmäktige 2015-10-01. Gatukostnadsutredningar kan inte överklagas på samma sätt som detaljplaner. Den fastighetsägare som vill invända mot fördelningen har istället möjlighet att göra det i samband med att kostnaderna debiteras.

Planområdets läge

Heliodals planområde ligger i sydvästra Rönninge och gränsar i norr mot järnvägen och i öster mot Solliden och Ekdalen/Källdalen, i söder mot Karlskronaviken, Uttringe Hage och södra Ekdalen samt i väster till Plantskoleområdet med mera.

Planens syfte

Området planläggs för villabebyggelse. Alla fastigheter ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Planen ska också möjliggöra bebyggelse på de obebyggda tomterna i området. Större tomter ska kunna delas. En reservtomt för förskola/vårdboende/gruppboende tillskapas.

När kommunalt VA dras fram ska också de allmänna vägarna byggas ut. Uttringevägen anpassas till busstrafik. Gång- och cykelförbindelserna utvecklas. På vissa håll kommer nya kvartersvägar att behövas för att nå den nya bebyggelsen. Dessa vägar är avsedda att bli gemensamhetsanläggningar som berörda fastighetsägare ansvarar för. Möjligheten att gå mellan naturområden ska tas tillvara. Längs Uttringevägen ska en öppen landskapsbild behållas.

Senast uppdaterad 04 juli 2018