Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för del av Uttringe 1:989, pumphus vid Tallsätravägen, plan 80-62

Detaljplanen vann laga kraft den 16 juli 2008.

Planområdets läge

Planområdet ligger vid Tallsätravägen, omedelbart väster om Rönninge gymnasium och Berga bollplan samt cirka 400 meter från Rönninge station.

Planens syfte

Detaljplanens syfte är, att ge förutsättningar för att uppföra en pumpstation för fjärrvärme intill de befintliga fjärrvärmeledningarna vid Tallsätravägen. Byggnadens mått är cirka 12 x 18 meter och byggnadshöjden cirka 4 meter.

Pumpstationen blir väl synlig från Tallsätravägen, varför särskild omsorg skall läggas vid byggnadens utformning och placering. Genom att byggnaden placeras cirka 8-10 meter från vägen och nära det höga berget i söder, tillåts den inte dominera.

Fasaden avses utföras i faluröd träpanel. Taket utgörs av sadeltak, beklätt med rött lertegel, alternativt svart plåt. Tillfart sker från Tallsätravägen.

Senast uppdaterad 04 juli 2018