Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för del av Rosstorp 2, flerbostadshus vid Tallsätravägen, del av fastigheten Rosstorp 2 m fl plan 80-69

Detaljplanen vann laga kraft den 13 april 2013.

Planområdets läge

Planområdet är beläget i kommundelen Rönninge, cirka 400 meter sydväst om Rönninge centrum. Områdets ungefärliga avgränsning i norr är mot Tallsätravägen och järnvägsområde, i öster mot fastighetsgränser och i söder gränsar området mot Rosstorps vårdboende och i väster mot en villafastighet.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för uppförande av flerbostadshus i form av seniorbostäder vid Tallsätravägen. Antalet möjliga bostäder bedöms till 25-30 stycken, fördelade i tre byggnader. Detaljplanen syftar även till att skapa förutsättningar som möjliggör ändamålsenligare fastighetsbildning för en närliggande bostadsfastighet. Detaljplanen förutsätter att Länsstyrelsen upphäver strandskyddet.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, varför någon miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning inte fordras.

Senast uppdaterad 04 juli 2018