Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ändring av detaljplan för del av Bergaskolan 1, klubbstuga, plan 80-65

Detaljplanen vann laga kraft den 3 februari 2011.

Planområdets läge

Planområdet är beläget inom fastigheten Bergaskolan 1, det vill säga nordväst om gymnasiebyggnaden och sydväst om idrottshuset. Området för stödmuren är belägen sydväst om den bollplan som nu är färdigställd.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ett klubbhus för Rönninge Salem Fotboll, (RSF). Klubbhuset föreslås bli cirka 80 kvm stort i en våning. För att möjliggöra detta fordras en ändring av planbestämmelserna när det gäller markanvändningen från A, allmänt ändamål till Y, idrottsändamål. Därmed kan en sådan del av fastigheten upplåtas till RSF.

Samtidigt föreslås en ny planbestämmelse införas, att stödmur får uppföras inom en del av den prickade marken, det vill säga mark som inte får bebyggas. Avsikten är att legalisera stödmuren som totalt är 60 meter lång och 1,6 meter hög och som erfordras för att skydda fotbollsplanen från nedfallande grus och jord från bergsslänten i sydväst.

Senast uppdaterad 04 juli 2018