Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ändring av detaljplan för del av Bergaskolan 1, f d förskolan Växthuset, plan 80-68

Detaljplanen vann laga kraft den 19 maj 2009.

Planområdets läge

Planområdet är beläget inom fastigheten Bergaskolan 1 i södra Rönninge, utmed Rönninge skolväg.

Planens syfte

Syftet med planändringen är att legalisera den södra delen av den befintliga skolbyggnaden, före detta förskolan Växthuset, genom att upphäva det område som omfattas av bestämmelsen, mark som inte får bebyggas, så kallad prickmark, enligt gällande detaljplan. Området ligger utmed Rönninge skolväg. Byggnaden har för närvarande bygglov för tillfällig åtgärd i den del som ligger på prickmarken.

Planändringen omfattar ett något större område då det även ligger ett mindre uthus strax väster om skolbyggnaden, som också kan legaliseras med denna planändring.

Planförslaget har reviderats i mars 2009. Revideringen innebär att nuvarande prickmark behålls mellan uthus/förråd och skolbyggnadens södra del samt att planbestämmelserna kompletteras med beteckningen, mark som inte får bebyggas så kallad prickmark.

Senast uppdaterad 04 juli 2018