Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ändring genom tillägg till detaljplan för Björktorp 3, plan 80-76

Planändringen vann laga kraft 19 juli 2014.

Gällande detaljplan för kv. Engelsberg plan nr 80-42, som vann laga kraft 1994 gäller jämsides med planändringen.

Planområdets läge

Fastigheten Björktorp 3 är belägen väster om korsningen av Centralvägen och Garnuddsvägen direkt söder om järnvägen från Rönninge centrum.

Planens syfte

Syftet är att både verksamhet och boende kan rymmas inom fastigheten. Gällande detaljplan anger endast C vilket betyder centrumlokal och då inryms inte bostäder i denna bestämmelse.

Planändringen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, varför någon miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning inte behövs.

Senast uppdaterad 04 juli 2018