Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ändring av detaljplan för Adolfsberg 2, 6 och Rönninge 1:403, plan 80-71

Planändringen vann laga kraft den 26 oktober 2010 och är ett tillägg till gällande plan för Gustavslund.

Planområdets läge

Fastigheterna Adolfsberg 2, 6 och Rönninge 1:403 är belägna söder om Gustavslundsvägen cirka 1,2 kilometer väster om Rönninge centrum.

Planens syfte

Syftet med planändringen är att justera kvartersgränser mot naturmark.

Fastigheterna Adolfsberg 2 och 6 gränsar mot kommunens fastighet Rönninge 1:403, som har markanvändning Allmän plats, Natur och de andra två fastigheterna har Bostad som markanvändning. I samband med pool-byggen har delar av poolerna anlagts över fastighetsgränserna in på kommunens fastighet.

För att rätta till detta har två planeringsavtal, 2007-07-20 för Adolfsberg 2 och 2007-07-18 för Adolfsberg 6 upprättats mellan kommunen och fastighetsägarna, där dessa tar på sig kostnaderna för planändring och lantmäteriförrättning, så att de delar av poolerna som hamnat på kommunens mark genom fastighetsreglering kan överföras till de privata fastigheterna. Fastighetsägarna har redan erlagt ersättning för de två markområden som skall överföras från kommunens fastighet till deras fastigheter.

Detaljplanen innebär inte en betydande miljöpåverkan och miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte upprättas.

 

Senast uppdaterad 04 juli 2018