Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för Salem 4:2 och del av Salem 5:3, plan 83-22

Detaljplanen vann laga kraft den 20 december 2021.

Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2021 att anta detaljplanen för Salem 4:2 och del av Salem 5:3 (Trekanten). Detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen. Den 18 juni avslog domstolen överklagandet. Beslutet om att avslå överklagan överklagades till Mark- och miljööverdomstolen. Den 20 december 2021 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att inte ge prövningstillstånd, vilket innebär att Mark- och miljödomstolens avgörande står fast.

Planområdets läge

Planområdet är beläget i Söderby, i Salems sydöstra del intill kommungränsen mot Botkyrka. Planområdet är beläget längs med Söderby Gårds Väg och Sanatorievägen.

Planens syfte

Planförslaget syftar till att möjliggöra uppförandet av flerbostadshus för bostadsändamål på del av fastigheten Salem 5:3 samt skydda det befintliga flerbostadshuset på fastigheten Salem 4:2, som tidigare varit arbetarbostäder för biträden vid Söderby sjukhus. 

Senast uppdaterad 23 december 2021