Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för del av Salem 4:1, plan 83-16

Detaljplanen vann laga kraft 10 januari 2008.

Planområdets läge

Planområdet utgörs av en del av befintlig parkeringsyta mellan Salem 4:1 och 4:2. Den gränsar i norr mot naturmark, i öster mot Cassiopeia, Salem 4:2 och i söder mot Söderby gårds väg och i väster mot Långa raden, Salem 4:1.

Planens syfte

Syftet med planändringen är att lägga ut kvartersmark för bostäder på den befintliga parkeringsytan istället för naturmark som den gällande detaljplanen för Söderby Park, plan 83-06 visar. Detaljplanen innebär inte en betydande miljöpåverkan och miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte upprättas.

Senast uppdaterad 04 juli 2018