Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för del av Salem 5:29 inom östra delen av Söderby Park, plan 83-17

Detaljplanen vann laga kraft 16 juli 2008.

Planområdets läge

Planområdet är uppdelat i två områden. Det norra området, det vill säga tomt nr 17, gränsar i öster mot Tallåsstigen och i söder mot fastigheten Tallåsen 12. Det södra området omfattar en del av Högvretsvägen med mera. 

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är, att föreslagen tomt i likhet med övriga tomter i området ska kunna bebyggas med en friliggande villa.

Den kvartersväg som nyligen har byggts ut i södra delen har hamnat på naturmark. Naturmarken föreslås samtidigt ändras till kvartersmark för bostäder.

Detaljplanen innebär inte en betydande miljöpåverkan och miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte upprättas.

Senast uppdaterad 11 december 2018