Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för Arbetsplatsområde vid Söderby gårds väg, norra delen, plan 83-07

Detaljplanen vann laga kraft 19 april 2012.

Planområdets läge

Planområdet är beläget i östra delen av Salems kommun. Planområdet ligger väster om Söderby Park, där en ny stadsdel växer fram. Planområdet avgränsas i norr och väster av naturmark, i öster av Söderby gårds väg samt i söder av naturmark där den nya gångbron ligger och det blivande arbetsplatsområdet, södra delen.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen för att möjliggöra ett nytt arbetsplatsområde med verksamheter i form av lättare, icke störande småindustri. Infart till området samlas till en punkt från Söderby gårds väg. Planerade byggnader placeras längs med Söderby gårds väg. De får byggas till högst 8,5 meter byggnadshöjd. Minsta tomtstorlek föreslås bli 1000 kvadratmeter. Parkering och angöring sker på baksidan av byggnaderna.

Senast uppdaterad 11 december 2018