Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ändring av detaljplan för Nybyggaren 9 och kv Nyröjaren, plan 82-73

Planändringen vann laga kraft 2007-11-20 och är ett tillägg till gällande plan 82-02.

Planområdets läge

Planområdet är beläget kring Snickar-, Timmerman-, Murar- och Målarstigen i Salem, söder om Skyttorpsvägen. Planändringen omfattar de återstående delar av underliggande plan 82-02, som utgör kvartersmark för radhusbostäder, totalt cirka 14 hektar. Övriga delar av underliggande plan ska ej omfattas av planändringen, eftersom en del av omgivande parkområde utpekas som nytt bebyggelseområde (kv Vitsippan) i översiktsplanen och planändringens genomförandetid skulle kunna försena planläggningen av det nya kvarteret. 

Planens syfte

Planändringens syfte är att förtydliga och anpassa byggrätten för att möjliggöra vissa tillbyggnader och kompletteringar, såsom öppen förstukvist, balkong, burspråk och inglasat uterum, i befintlig radhusbebyggelse på sådant sätt att bebyggelsens karaktär och en god helhetsverkan bibehålles, samt åtgärdernas påverkan mellan grannar och förutsättningarna ur bostadsrättsföreningens synpunkt beaktas. Vidare syftar planändringen till att ge förutsättningar för enklare och snabbare bygglovshantering med rimliga handläggningsresurser genom tydliga riktlinjer för tillbyggnadernas omfattning, utformning och placering.

För att fånga upp dessa fyra aspekter har planbestämmelserna knutits till typlösningar enligt ritningsbilagor till planbestämmelserna. Med tanke på de smala tomterna måste glasade uterum placeras mycket nära grannen vilket kan påverka grannradhus och –uteplats i flera avseenden bland annat ur brand-, underhålls- och störningssynpunkt. Bestämmelse om takvinkel införs till skydd för bebyggelsens karaktär. Byggrätten för bostäder utökas och preciseras till vad som gäller för varje radhuslägenhet. Byggrätten för uthus kvarstår oförändrad. Samtidigt undanröjs formella felaktigheter i plankartan avseende hur byggrätten fördelas inom planområdet. Ledningsområden, u-områden, införs för att tydliggöra befintliga starkströmskablar. E-område införs för befintlig transformatorstation.

Planbestämmelserna innehåller även ett förtydligande angående kommunen som huvudman för allmän plats. Moderniseringen av byggrätterna sker genom planändring, istället för ny detaljplan med karta, för att planarbetet med samtliga 15 områden ska vara tidsmässigt och ekonomiskt genomförbart.

Senast uppdaterad 04 juli 2018