Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ändring genom tillägg till detaljplan för kv Sånglärkan, plan 82-81

Planändringen vann laga kraft 18 juli 2015 och är ett tillägg till gällande plan 82-20.

Planområdets läge

Planområdet är beläget sydost om Salems centrum och avgränsas i norr av Säbytorgsvägen och i söder av Söderbyvägen.

Planens syfte

Syftet med planändringen är att möjliggöra vissa tillbyggnader och kompletteringar såsom inglasade uterum, burspråk, inbyggda förstukvistar, entrétak, vindspåbyggnad på souterränghus med mera, enligt typritningar som hör till planen.

Planändringen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, varför någon miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning inte fordras.

Senast uppdaterad 04 juli 2018