Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för del av Salem 26:2, parkering utmed Förrådsvägen, plan  82-76

Detaljplanen vann laga kraft den 27 december 2011.

Planområdets läge

Planområdet som är uppdelat i två delområden, är beläget cirka 900 meter nordväst om Salems centrum. Det södra delområdet gränsar mot en transformatorstation på Salem 26:3 samt parkmark på Salem 26:2 och det norra delområdet gränsar också mot parkmark på Salem 26:2.

Planens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra parkering utmed Förrådsvägen. Verksamheten i Företagsbyn, Förrådet 12 m fl, har utökats vilket inneburit att behovet av parkeringsmöjligheter därmed ökat. Den mark som föreslås tas i anspråk för en långsiktig parkeringslösning är två delområden utmed Förrådsvägen, dels nordost om tranformatorstationen, Salem 26:3 och dels längre norr ut, på vägens östra sida.

Dessa två parkeringsområden kan rymma sammanlagt cirka 30 parkeringsplatser. Förslagsvis byggs de två parkeringsområdena ut etappvis utifrån uppkommet behov. Behovet i dagsläget är motsvarande ett parkeringsområde med cirka 15 platser.

Bygg- och miljönämnden beslutade att detaljplanen inte innebär en betydande miljöpåverkan och att miljökonsekvensbeskrivning därmed inte behöver upprättas.

Senast uppdaterad 04 juli 2018