Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplan för del av kv Förrådet, Förrådet 12 m fl, plan 82-74

Detaljplanen vann laga kraft den 15 april 2009.

Planområdets läge

Planens syfte

På fastigheterna Förrådet 12 och 13 finns byggnader som är uppförda i två våningar plus vind. Det är helt i överenskommelse med gällande plan. Planen innehåller ingen bestämmelse om förbud mot vindsinredning. Vindarna har full takhöjd och dagsljus (takfönster) men kan i dag inte nyttjas eftersom byggrätten uttryckt i kvadratmeter våningsyta för området är fullt utnyttjad.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra användning av dessa vindar genom en ökning av byggräterna på de aktuella fastigheterna.

Senast uppdaterad 04 juli 2018