Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Medborgardialog inför översiktsplan 2030

Många Salemsbor är i medborgardialogen positiva till nya bostadsområden i kommunen. Under februari-mars 2016 genomförde kommunen en medborgardialog inför en ny översiktsplan, Salem 2030. Alla hushåll fick information i brevlådorna om vilka områden som kan vara aktuella för bostadsbyggande. Mer detaljerad information fanns på kommunens webbplats och ett informationsmöte anordnades i Rönninge Gymnasium. Synpunkter kunde bland annat lämnas in via en webbenkät som besvarades av 326 personer. Ungefär 200 personer lämnade egna synpunkter eller kommentarer under dialogen.

Enkäten

Huvuddelen av de som besvarat enkäten är mellan 25 och 64 år. 25 % är äldre än 65 år och 12 % är yngre än 24 år. De äldre är något överrepresenterade, men i stort sett återspeglar deltagarna kommunens ålderfördelning. Bland de yngre deltagarna finns en tydlig tendens att de är mer positiva till att det byggs bostäder.

Nästan 60 % av deltagarna har bott längre än 15 år i Salem, medan endast 8 % är nyinflyttade. 47 % av deltagarna bor i kommundelen Rönninge. Detta gör att Rönningeborna är något överrepresenterade då endast en tredjedel av kommunens befolkning bor i kommundelen. Generellt kan sägas att personer bosatta i kommundelen Salem anser att det är lämpligare att bygga bostäder i Rönninge och vice versa. När det gäller Högantorpsområdet är det dock lika stor andel av de boende i Salem respektive Rönninge som är negativa/mycket negativa. När det gäller området mellersta Hallsta är det fler i Rönninge som är negativa.

Bostadsbyggande viktigt för många

92 % av deltagarna tycker att det är viktigt/mycket viktigt att det byggs mer bostäder i Stockholmsregionen. Hälften av deltagarna tycker att det bör byggas minst 100 bostäder per år 2020-2030 i Salems kommun. Det är enligt det utbyggnadsalternativ som innehåller den högsta utbyggnadstakten. Dessutom tycker 8 % att det bör byggas ännu fler bostäder.

När det gäller bostadsbyggande i centrala Salem är deltagarna mest positiva till byggande vid Salems centrum (87 %) och minst positiva (69 %) till områdena söder om Timmermansstigen och Snickarstigen. Ett antal personer som bor i området kring Snickarstigen har framfört negativa synpunkter på utbyggnad inom området.

På frågorna om bostadsbyggande i övriga Salem är deltagarna mest positiva till att bygga vid Vitsippan (81 %), Söderby Gärde och Rönninge Port 2. Minst positiva är de till att bygga i mellersta Hallsta (69 %) och Högantorp (70%). Flera boende utmed Söderbyvägen har framfört negativa synpunkter på att bygga ut bostäder i kvarteret Vårvintern.

Äldreboende (särskilt boende)

Salems centrum är bästa platsen för ett framtida äldreboende tyckte 42 % av deltagarna. 30 % tycker Vitsippan och 30 % tycker Kyrkberget/Församlingshuset. Bland äldre Salemsbor (+65 år) är Kyrkberget/Församlingshuset den populäraste platsen för ett nytt äldreboende (39 %).

Övriga synpunkter

Många dialogdeltagare har även synpunkter på Rönninges karaktär, grönområden, buller från E4:an, trafikförsörjning, kommunens äldreboende och behovet av större fritidsanläggningar. Det kom även förslag till fyra nya utbyggnadsområden.

Fortsatt process

Resultatet av medborgardialogen redovisades för kommunstyrelsen den 23 maj. Efter sommaren fortsätter arbetet med att ta fram ett förslag till ny översiktsplan. När förslaget är klart kommer det återigen att finnas möjligheter för dig som kommuninvånare att påverka genom att lämna dina synpunkter på förslaget. Den nya översiktsplanen ska bli klar under 2017.

Senast uppdaterad 31 maj 2016