Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Värmepump

Här kan du läsa vad du bör tänka på innan du ansöker om att installera en värmepump och vilka dokument som behövs för att ansökningen ska vara komplett.

Behöver jag söka tillstånd?

I Salems kommun är det tillståndspliktigt att installera en värmepumpsanläggning för att utvinna värme ur berg (bergvärme), mark, ytvatten eller grundvatten, och detta tillstånd ansöker du om hos bygg- och miljönämnden. Nedan kan du läsa en steg-för-steg-guide hur du går tillväga.

Ska du installera en värmepump som utvinner värme ur luften (luftvärmepump) behövs inget tillstånd eller anmälan. Det man bör ha i åtanke i dessa fall är att ta hänsyn till närboende grannar gällande buller från luftvärmepumpen.

1. Ta kontakt med en installatör och en borrare.

I din anmälan behöver du bland annat ange val av installatör, borrare och placering av borrhål. Ett första steg är att välja en installatör. Installatören kan ofta hjälpa till att hitta en borrare. Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (https://skvp.se/sok-foretag) har information om installatörer som är medlemmar men du kan även använda andra vägar för att hitta installatörer. Certifierad borrare kan du hitta på RISE.

2. Kontrollera ledningar på din fastighet.

Du som fastighetsägare är skyldig att ha kunskap om placeringen av ledningar och avlopp inom din tomtgräns. Skulle det t ex uppstår skador i samband med borrningen är det du som fastighetsägare som behöver stå för eventuella kostnader. Du kan få information om placeringen av dina vatten- och avloppsledningar på tomten genom att kontakta ledningskollen.se. Denna koll bockar du av för i ansökningsblanketten. Borrhålet för bergvärmeanläggningen ska placeras minst 5 meter från allmänna (kommunala) VA-ledningar och minst 10 meter från allmänna (kommunala) VA-tunnlar och kulvertar. Dessa avstånd gäller inte "dina" VA-ledningar på din egen tomt.

3. Samla alla handlingar till en ansökan.

Placera ut borrhålet

För att din värmepumpsanläggning ska ge bästa möjliga effekt är det viktigt att hålla avstånd från dina grannars borrhål, eftersom de annars riskerar att störa varandras värmeupptag. För att anläggningen ska ge bästa möjliga effekt bör avståndet mellan två borrhål vara minst 20 meter. Markera planerade borrhål med ett kryss, och med eventuell riktning (i grader) om borrhålet är vinklat, på en borrhålskarta.  Kartan införskaffas på Salem kommuns hemsida för självservice Beställning av "borrhålskarta”. Denna karta är obligatorisk att bifoga med ansökningen och är den enda karta vi godkänner i ansökningen. Denna karta innehåller också eventuella befintliga borrhål hos grannar. Detta är viktigt att förhålla sig till när du väljer placeringen av ditt borrhål. Kika även på SGU:s karttjänst där du hittar grannars borrhål för värmepumpar.

Om borrhålet ska vinklas, får botten på borrhålet inte hamna utanför din tomtgräns. Med ett vinklat borrhål ska avståndet till närliggande borrhål räknas från mitten av ditt borrdjup (halva borrlängden) sett uppifrån. Om anläggningen ska ha flera hål ska alla markeras på kartan, inklusive eventuell riktning. 

Det är dessutom nödvändigt att hålla säkerhetsavstånd till andra installationer i marken. Om enskilt avlopp finns så ska du markera avloppsanordningen samt vattenbrunnen på kartan. Undvik gärna att placera ingångshålet närmre än fyra meter mot närmaste fasad, om möjligt, eftersom byggnader kan skadas (enligt Normbrunn-16).

Enligt Normbrunn -16 rekommenderas följande avstånd:

- 30 meter mellan energibrunn och borrad vattentäkt

- 20 meter mellan energibrunn och grävd vattentäkt

- 30 meter mellan energibrunn och enskilt avlopp

- 20 meter mellan energiborrhål

Grannyttrande

Det är alltid bra att ha en dialog med grannarna för att hitta bästa lösningen. Du behöver fråga dem om de borrat för bergvärme själva och i så fall var, eller om de har planer på att installera en värmepump i framtiden. En bra dialog från början är mycket till hjälp i ett senare skede.

Ett grannyttrande behövs om ditt tilltänkta borrhål ligger närmare än 20 m från grannens fastighetsgräns. Detta eftersom du riskerar att borra närmare än 20 m från grannens eventuella borrhål, alternativt att det blir en inskränkning för grannen att kunna borra på valfri plats på sin egen tomt. För att grannarna ska kunna yttra sig behöver de se din anmälan och situationsplan med borrhålets placering. Blanketterna för ansökan om tillstånd och för grannyttrande hittar du HÄR. Använd de senaste blanketterna.

4. Fyll i ansökningsblanketten och skicka in.

När du har alla uppgifter som behövs är det dags att fylla i ansökningsblanketten. Fråga din installatör om du behöver hjälp med de tekniska uppgifterna. Ansökan, tillsammans med situationsplanen och eventuella grannyttranden m.m., skickas in via e-post, msb@salem.se, eller som brev till Salems kommun, se överst på blanketten. OBS! Om ni skickar in den digitalt så kräver vi inte någon manuell underskrift, utan den kan mejlas in med endast det digitalt ifyllda namnet. Undvik att skriva ut formuläret och fotografera blanketten med mobiltelefonen, det gör det ofta oläsligt när det sedan ska registreras hos oss. 

5. Handläggning.

Efter att miljöenheten har fått din anmälan startas ett ärende och handläggning påbörjas. Ärendet har en handläggningstid på 3-6 veckor. En komplett anmälan tar kortare tid att handlägga än om det saknas uppgifter. Beslutet innehåller vissa villkor för din borrning och det är ditt ansvar att alla villkoren följs.

Ett beslut kommer att skickas ut per post. Beslutet är överklagningsbart. En kopia på beslutet kommer att skickas ut till de grannar som har lämnat en grannyttrande, som även kan överklaga beslutet om de motsatt sig godkännandet av anläggningen.

Avgift

Kommunen tar ut en handläggningsavgift för nedlagd tid i ärendet. Timavgiften är för närvarande 1383 kr enligt kommunens miljötaxa. Beslut om detta samt faktura skickas efter det att tillstånd om installation av värmepump har fattats.

Registrering

När borrningen och installationen är slutförd ska du som har ansökt om installation av värmepumpen skicka in brunnsprotokollen till Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), https://www.sgu.se/grundvatten/brunnar-och-dricksvatten/brunnsarkivet/.

Senast uppdaterad 05 maj 2023