Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Handlingar, Rönninge centrum

Här kan du läsa olika typer av dokument med fakta och underlag för detaljplaneförslaget. 

Sammanfattning av förslaget i informationstidningen Salems kommun informerar (pdf)

Planhandlingar

 Antagandehandlingar

Kommunfullmäktiges beslut

Planbeskrivning

Genomförandebeskrivning

Plankarta

Illustrationsplan

Gång- och cykelplan

Parkeringsplan

Parkeringsplan med p-däck

Om överklagande 

 

Utställningshandlingar

Följebrev

Samrådsredogörelse (webbversion, rensad från personuppgifter)

Plankarta med planbestämmelser

Illustrationsplan

Planbeskrivning

Solstudier

Genomförandebeskrivning

Gestaltningsprogram

Gång- och cykelplan

Parkeringsplan

Parkeringsplan med p-däck

Behovsbedömning av miljöbedömning

Riskbedömning (2013-05-31) 

Trafikbuller- och vibrationsutredning (2013-05-17)

 

Samrådshandlingar

Följebrev

Planbeskrivning

Genomförandebeskrivning 

Gestaltningsprogram (10 Mb)

Plankarta

Illustrationsplan

Behovsbedömning av miljöbedömning

 

Utredningar/Redovisningar

Solstudier för Rönninge torg

Trafikbullerutredning av Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB (ÅHA)

Översiktsritningar till trafikbullerutredningen

Geoteknisk inventering av Tyréns

Riskbedömning av Brand & Riskingenjörerna AB (Briab), version 1

Riskbedömning, bilaga 1, frekvensberäkning

Riskbedömning, bilaga 2, konsekvensberäkning

Grundläggande krav för brandskydd av Briab

 

 

Programsamrådshandlingar från 2011

Planprogrammet, WSP 

Programskiss, Södergruppen

Följebrev 

Miljöbedömning

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan varför någon miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning inte behövs.

Senast uppdaterad 15 maj 2018