Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete

I lag (2003:778) om skydd mot olyckor klargörs att ägaren till en byggnad eller anläggning tillsammans med nyttjanderättshavaren ansvarar för att det finns ett skäligt brandskydd. För att brandskyddet ska hålla en skälig nivå över tid krävs ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

Vad är systematiskt brandskyddsarbete? 

SBA syftar i första hand till att förebygga brand och i andra hand till att minska konsekvenserna vid en brand. Hur avancerat det systematiska brandskyddsarbetet ska vara beror på de risker som finns i verksamheten och på hur komplex verksamheten är.

Ett systematiskt brandskyddsarbete är inte ett dokument utan handlar om att på ett strukturerat och planerat sätt arbeta med sitt brandskydd. Det är dock bra om det systematiska brandskyddsarbetet finns dokumenterat i en pärm eller digitalt. I ett systematiskt brandskyddsarbete ingår bland annat kontroll och underhåll av en byggnads tekniska brandskydd, planering för att hantera ett nödläge och att vidta åtgärder för att minska sannolikheten för brand. Det bör också finnas en plan för vilken brandskyddsutbildning som personalen i en verksamhet behöver och en tydlig förteckning av vem som är ansvarig för brandskyddet.

Salems kommun är ansvarig för det systematiska brandskyddsarbetet för kommunala fastigheter och verksamheter.

Senast uppdaterad 15 november 2021