Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Likabehandling

Likabehandlingsarbete handlar om att tillgodose alla barns mänskliga rättigheter - om att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i skola och förskola. Självklart ska elever och barn ha ett rättsskydd likvärdigt det skydd som finns för skolans och förskolans anställda. Forskning har visat att ett systematiskt arbete mot kränkningar har effekt. En trygg miljö i skolan eller förskolan är en förutsättning för att barn och elever ska kunna utvecklas.

Vad säger lagen?

Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk:
• Diskrimineringslagen (SFS 2008:567)
• 6 kap. Skollagen (SFS 2010:800)

Diskrimineringslagen har ersatt den tidigare barn- och elevskyddslagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Grundtankarna i lagen är inte nya, de finns sedan tidigare i skollag, läroplan och i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Barn/elever får inte diskrimineras eller behandlas kränkande på grund av:
• Kön
• Sexuell läggning
• Etnisk tillhörighet
• Religion eller annan trosuppfattning
• Funktionsnedsättning
• Ålder
• Könsidentitet eller könsuttryck

Vad ska förskolan och skolan göra?

Skolan/förskolan ska bedriva ett aktivit likabehandlingsarbete i form av aktiva åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering (enligt 3 kap. Aktiva åtgärder i Diskrimineringslagen). Arbetet med aktiva åtgärder ska dokumenteras. Skolan/förskolan ska också ta fram riktlinjer och rutiner mot trakasserier och sexuella trakasserier. Skolan/förskolan ska vidare upprätta en plan mot kränkande behandling (enligt 6 kap. i skollagen). Barn- och utbildningsförvaltningen följer upp att kommunala förskolor och skolor upprättar en plan. För de fristående enheterna är respektive enhet och huvudman ansvarig.

En plan kan användas för att motverka diskriminering och kränkande behandling 

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling kan med fördel sammanföras. Så länge innehållet uppfyller både diskrimineringslagens krav på dokumentation och skollagens krav på plan mot kränkande behandling kan en plan tas fram - "Plan mot diskriminering och kränkande behandling".

Det finns många fördelar med att föra samman arbetet mot diskriminering och trakasserier och arbetet mot kränkande behandling då arbetet har många beröringspunkter och likheter. Det handlar i båda fallen om att arbeta för alla barns lika värde. Planen ska innehålla en beskrivning av det förebyggande arbetet och vilka åtgärder, grundade i en kartläggning, som ska göras under det kommande året samt en uppföljning av fjolårets åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och annan form av kränkande behandling.

Senast uppdaterad 17 januari 2019