Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Förslag till plats för ny skola

En ny översiktsplan är på gång och flera nya bostadsområden planeras i kommunen. En stor del av befolkningsökningen kommer att ske i kommundelen Salem och det finns behov av bland annat en ny grundskola med två klasser i varje årskurs. Efter en utredning föreslår kommunens tjänstemän att skolan placeras vid Fågelsången som ligger mellan Fansanstigen och Murarstigen. En ny förskola planeras också i Södra Hallsta som ligger mellan Rönningevägen, Salemsvägen och Lilldalsvägen.

Under december genomförs en mindre medborgardialog, främst i form av ett öppet möte den 8 december. Efter dialogen fattar kommunstyrelsen beslut den 30 januari 2017 om vilken plats man vill ha som första alternativ för placering av ny skola.

Utredningen

På uppdrag av kommunfullmäktige har en utredning genomförts om lämplig plats för placering av en ny skola. Utredningen föreslår bland annat att

 • en ny skola placeras vid Fågelsången (mellan Fasanstigen och Murarstigen),
 • skolan ska vara klar 2020
 • byggnaden görs flexibel för att den till att börja med ska kunna användas till förskola.

Fem möjliga platser

Utredningen presenterar fem platser som är möjliga för placering av ny skola. De redovisar även för- och nackdelar med de olika alternativen.

1. Södra Hallsta

 • Inte optimal placering eftersom elevantalet väntas öka mest i Salemsdelen. Kräver skolskjuts och utbyggda gång- och cykelvägar.
 • Bra omgivningar för friluftsliv och gångavstånd till idrottsplats. Inte så stora ytor för utemiljö vid skolan.
 • Begränsade möjligheter till att vid behov bygga ut skolan.
 • Placeringen inkräktar på planerad bostadsbebyggelse.
 • Hanterbara markförhållanden och bra möjligheter för väganslutning.
 • Marken är planerad för bostäder. Om en skola förläggs här blir antalet bostäder färre och kommunen går miste om intäkter för markförsäljning.

2. Skogsängsskolan

 • Bra placering med hänsyn till att elevunderlaget främst ökar i Salem.
 • Marken används redan idag till skolverksamhet vilket är bra men skolan blir mycket stor med fyra parallella klasser och fler än 1000 elever.
 • Dagens utemiljö är bra men ytan blir mindre med ytterligare en skolbyggnad.
 • Det finns begränsade möjligheter att bygga ut skolan.
 • Hanterbara markförhållanden men problematiskt med väganslutning.

3. Fågelsången

 • Bra placering med hänsyn till att ökningen av elevunderlaget till stor del sker i Salem.
 • Gynnsam utemiljö som ger goda möjligheter för utomhusaktiviteter som kan samnyttjas med t ex föreningslivet.
 • Goda möjligheter att vid behov bygga ut skolan.
 • Hanterbara markförhållanden men komplicerad väganslutning.
 • Skolans placering och vägdragning måste förankras noga med de närboende.
 • Extra kostnader för anläggande av ny väg.

4. Prästboda

 • Bra placering med hänsyn till att ökningen av elevunderlaget till stor del sker i Salem.
 • Gynnsam utemiljö som ger goda möjligheter för utomhusaktiviteter som kan samnyttjas med t ex föreningslivet.
 • Goda möjligheter att bygga ut skolan vid framtida behov.
 • Hanterbara markförhållanden och väganslutning.
 • Marken är idag planerad som kvartersmark för idrottsändamål och naturmark. Nuvarande detaljplan är låst till och med år 2023 vilket är för sent i förhållande till behovet av skolplatser.

5. Vitsippan

 • Bra placering med hänsyn till att ökningen av elevunderlaget till stor del sker i Salem.
 • Gynnsam utemiljö som ger goda möjligheter för utomhusaktiviteter som kan samnyttjas med t ex föreningslivet.
 • Goda möjligheter att bygga ut skolan vid framtida behov.
 • Placeringen konkurrerar med eventuell placering av ytterligare ett äldreboende.
 • Hanterbara markförhållanden men en komplex trafiksituation.

Utredningens förslag

Utredningen föreslår att Fågelsången ska vara alternativ ett för placering av en ny skola. Motivet till val av plats är främst att det är här i Salem som elevunderlaget växer och att tomtmarken är mycket lämplig för skolverksamhet. Den inkräktar inte heller på någon planerad bostadsbebyggelse.

Synpunkter från invånarna

Välkommen till öppet möte den 8 december! Lämna dina synpunkter på mötet eller mejla dem till info@salem.se. Om vi ska ha möjlighet att lämna dina synpunkter vidare till kommunstyrelsen vill vi ha in dem senast den 10 januari 2016.

Mer information

Läs hela utredningen som presenterats för kommunstyrelsen.
Se kartan över platser i större format.

Kontakt

Per Almström
Kommundirektör
070 - 723 94 94
per.almstrom@salem.se


Mats Bergström
Ekonomichef
070 - 723 42 25
mats.bergstrom@salem.se


Sune Eriksson
T f Miljö- och samhällsbyggnadschef
070 - 623 30 61
sune.eriksson@salem.se


Marie Truedsson
Barn- och utbildningschef
070 - 623 29 59
marie.truedsson@salem.se

Publicerad 30 november 2016